Kata Awalan T Menurut Kamus Indonesia Aceh

Ditemukan 266 Kata awalan t menurut Kamus Indonesia Aceh. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 taat ta'at, seumatéh, patéh
2 tabah saba
3 tabiat peurange, tabi'at
4 tablet pè
5 tabrak po', kh'o', mupo', meukh'o
6 tabu pantang
7 tabung taböng, pacö', plö'
8 tabur buré', preue', seupreue'
9 tadi bunoe, ban, sèt
10 tafsir tapeusé
11 tagih tunggèe, tuntöt
12 tahan theun
13 tahap had, tahap
14 tahu tupeue, meuphöm, tahu
15 tahun thön
16 tajam tajam, tincu
17 taji susöh, tajoe
18 tajuk tajö', prahö
19 tak tan
20 takabur teukabö
21 takar sukat, asoe
22 takdir kala, teukeudi
23 takhayul chiré', siré'
24 takluk ta'lö'
25 taksir kira, gasa, ta'sé, galak
26 talak cré, taleue'
27 talenta bakat
28 tali taloe
29 tamak jumoh, leuha, lumèh
30 taman lampöh bungong
31 tamasya meuseunang-seunang
32 tamat habéh, katam, seuleusoe, tamat
33 tambah tamah
34 tambak neulop, neuh'eun
35 tambal tampai, radöt
36 tambang lueng, lhö', taloe kapai
37 tambat meu'ikat, kambam
38 tampak leumah, deuh
39 tampan tari, lagak
40 tampang ruman muka, rupa
41 tampar tampa, teupue'
42 tampil leumah
43 tamu jamèe
44 tanah tanoh
45 tanam tanom, pula
46 tancap caca', glong, ch'ob, paca', culo'
47 tanda tanda, cab
48 tandan tungköi
49 tanding tandéng
50 tanduk lungkèe, cula
51 tangan jaroe
52 tangga reunyeun
53 tanggal tanggai, uroe buleuen
54 tangguh tanggöh
55 tanggul ateueng, neulop
56 tanggung tanggöng, alang, theun
57 tanggung jawab tanggöng jaweueb
58 tangis tangèh, moe, klie'
59 tangkai tangké, ba'
60 tangkal tangkai, tula'bala
61 tangkap drob, rungkhom
62 tangkis tangkéh, tapih
63 tani meugoe
64 tanjak meutanja', lanam, cingklot
65 tanjung ujöng glé, tanjöng
66 tank moto tèng
67 tanpa hana
68 tantang pakat meulho
69 tanya tanyong
70 taplak ijau tutöp mèh
71 taraf neudue', had
72 tari nari, likha', jugèt
73 tarik taré', hue
74 taring tarieng
75 taruh taröh, böh
76 tarung meupo', tandéng
77 tas taih
78 tasik tasé', teulaga
79 tata atöran, susön
80 tatanan atöran, teureutib
81 Taurat torat
82 tawan drob, theun
83 tawuran meulho, kuruyo
84 tebus teuböih, bayeue
85 tekuk lipat
86 tekun sunggöh
87 teladan teuladan, seuladan
88 telaga tasé', kulam, mon, neuh'eun
89 telah ka
90 telan taluem, 'uet
91 telanjang teulhön
92 telanjur lanjö, teulanjö
93 telantar teubanta, teutie' meuroh-roh
94 telapak tapa', paleuet, lapé'
95 telat teulat, tinggai
96 telaten saba, ceureumat
97 telepon talipön, talopun
98 telinga geulunyueng, punyueng
99 teliti ceureumat, tilé'
100 telungkup dugom, gom, lungköp
101 telunjuk teulunyo'
102 telur boh
103 telusur seulidé', sidé'
104 teman rakan, ngon
105 tembak timba', teumimba'
106 tembakau baköng
107 tembang nyanyoe, ca'é
108 tembem kumbob
109 tembok bintéh
110 tembus
111 tempat teumpat, ruweueng
112 tempel timpè, meuleukap
113 tempo watèe, masa, kutika, sa'at, leueng
114 tempong teurupöng, lhöh
115 tempuh teureupa, landa
116 tempur meuprang
117 tempurung brue', glö'
118 temu teumèe, teumeung
119 tenaga teuneuga, kuwat, wat
120 tenang teudöh, peuleuheuen
121 tenar geuthèe, meugah
122 tenda kimaih, deulangèt
123 tendang sipa', trom, glueng
124 tengadah tengaih, sanga', ceunggöt, ceunggo'
125 tengah teungoh, cot
126 tenggang watèe nyangka meuhad, luweueng
127 tenggara timu padang, tungara, tunggara
128 tenggelam lham, ngob, sr'ob, bhue', karam
129 tenggorokan reukueng, marèh
130 tengkar karu, paké, bantaih
131 tengkorak tangkura'
132 tengkurap crueb, lungköp
133 tentang lam hai, ateueh, teuntang
134 tenteng tiji'
135 tentera angkatan, bala, tantra, tandra
136 tenteram damè, aman, seunang, seuntèesa
137 tentu teuntèe, hana meu'ubah lé, jeulaih
138 tepat cot, teupat, reumbang
139 tepi binèh, birè, teupi, ceue
140 tepis tangkéh, kilè', hilah
141 tepuk pö'-pö' jaroe, keupra', pèh
142 tepung teupöng, bubö', seureubö'
143 terali jeureuja'
144 terampil cakap, jeued, siga', tangkeueh
145 terang deuh, jeulaih, peungeuh
146 terap ngui, peuja', rö'meusén
147 teras tèraih
148 terasi beulacan, srasi
149 teratai seuleupö', seulimpö', crieh
150 teratak jambö blang, rangkang
151 terawang keurawang, krawang
152 terbang po, teureubang
153 terbit teubiet, jié', teuka
154 teri biléh
155 teriak kli', sura', rawöng, öng-öng
156 terigu gandöm
157 terik criet, taré' uroe
158 terima teurimong, trimong, samböt
159 terjang teureujang, trom, sipa'
160 terjemah teureujeumah
161 terjun teureujön, blöh
162 terka sangka, tudöh
163 terkadang kadang, teukadang
164 terkam rungkhom, jakhab
165 terlalu leupah that
166 terlentang linteueng
167 terminal tansiyön, tasiyön
168 ternak teureuna', hiweuen geupeulara
169 terobos kh'o' sampoe mböih, maju laju, seurubeuet
170 terompet teurumpét
171 terowongan guha
172 terpa teureupa, sukrèe
173 terpal teureupai, ija gasa
174 tertawa khém
175 tertib teuretib meusaneub
176 teruk teurö'
177 terus laju, lanja, langsöng
178 tetangga jiran, waréh gampöng
179 tetapi teutapi, tapi
180 tewas talö, tiwah, maté
181 tiba sampoe, tö', tröh, trö
182 tikam tob, rudo', rusöh
183 tikar tika
184 tiket keureucih
185 tikung wét, puta
186 tikus tiköih
187 tim pasökan
188 timba tima, cröng
189 timbang timang, adé
190 timbul timue, leumah, deuh, timue
191 timbun tumpö', tamon. seubèe
192 timpa tindéh
193 timpal balaih seu'öt, meuseu'öt samböt, timang, bandéng
194 timun timon
195 timur timu
196 tindik ch'è, tob geulunyueng
197 tinju söh, tumbö', tinju
198 tipu taki, tipèe, tangko'
199 tiru tirèe
200 titik tité'
201 tiup pöt
202 tobat tèebat, jra
203 tokek pa'è
204 toko keudè
205 tokoh rupa, wujud, bangon tuböh, tukoh
206 tolak tula', crön, jhö
207 tolol ngeut, bangai
208 tolong tulöng, bantu
209 tomat trueng turuki, trueng Kléng
210 tombak tumba', luembéng
211 tompel paröt
212 tong töng, dr'om
213 tonggos caheueng
214 tongkat tungkat, sujoe
215 tongkol eungköt surèe
216 tonton menonton eu, kalon, ngieng, lonton
217 topan badè, tupheuen, riböt
218 topeng tupèng
219 topi tudöng, kupiah
220 total jeumeulah, bandum
221 truk moto geureubha'
222 tua tuha, katréb
223 tuang léng
224 tuas seunungkét, peunyungkét
225 tubuh tuböh, badan, jirém, jasad
226 tuduh tukaih, tudöh
227 tugu tihang, tamèh
228 tuju arah, keue
229 tujuh tujöh
230 tukang pandé, pandoe, utöih
231 tukar tuka
232 tulang tuleueng
233 tular jangkét, 'eui, é', seutot
234 tuli tulo, peuka'
235 tulis tuléh
236 tulus iklas, tulöih
237 tumben ganjé that
238 tumbuh timoh
239 tumis tumèh
240 tumit tumèt
241 tumpah rö, limba', reunyah
242 tumpas sampöh sawiet
243 tumpuk tumpö'
244 tumpul tumpöi
245 tunai kuntan
246 tunas ceudieng, pucö', tarö'
247 tunda tunda
248 tunduk teukui, tundö'
249 tunggal tunggai, sidroe
250 tunggu prèh, keumiet
251 tunjang trom, teureujang
252 tunjuk teulunyo', tunyo'
253 tuntas abéh, seulesusoe
254 tuntut tunggè
255 tupai tupè
256 turis ureueng tamaca, simeurantoe
257 turnamen tandéng, tunang, mèt
258 turun trön, tren, turön
259 turut turöt, iköt
260 tusuk tob, paca'
261 tutul kuréng, buré'
262 tutup tutöp, tóp
263 tutur tutö
264 tehi è'
265 tektik moseulihat
266 tekut yo, taköt, teumaköt

Tentang Kamus Indonesia Aceh

Kamus Kamus Indonesia Aceh ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Aceh, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.