Kata Awalan U Menurut Kamus Batak Indonesia

Ditemukan 227 Kata awalan u menurut Kamus Batak Indonesia. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 ua I. seruan: silahkanlah, baiklah, ayo, mari. Ua lehon di ahu, mari berikanlah kepadaku. II. manguai, memanas-manasi lawan untuk berkelahi, mengajak musuh untuk berkelahi. masiuaan, saling menyerukan menurut cara pahlawan-pahlawan Homerus. mangua, membenarkan diri untuk perlawanan terhadap musuh. ulubalang na so mangua, seorang yang tidak memberitahukan, pahlawan yang tidak lebih dulu menunjukkan dirinya kepada musuh, yaitu pembunuh sewaan.
2 uak manguahi, menguak, mengeluarkan kulit pohon kayu, juga mengeluarkan bangkar dari bagot.
3 uang uang lama, uang logam seharga 16 duit. uang tali = 3 uang. uang mini, = 10 sen, uang harotas, uang kertas. uang mas, uang mas seharga 10 rupiah.
4 uap uap, kepulan, bau. muap, bau, menguap. muap barerang, bau belerang. pauapuap barita, mengumumkan secara meluas kemasyhuran seseorang, memuji-muji.
5 uar banyak, namun tidak cukup (lawannya: bue).
6 uba muba, ubah, berobah, menjadi lain. muba do ringgasna, kerajinannya berubah, ia bertambah rajin. manguba, mengobah. manguba padan, merobah janji. paubahon, mengubah sesuatu. pauba ma roham, berubah sikaplah kau. mubamuba, selalu berubah, berobah-obah. haubaon, juga hamubaon, perubahan. hamubaon ni roha, pertobatan, perubahan pikiran. P.B.: ia muba hape dolok, muba do hape duhutna, ia muba hape huta, muba do hape uhumna, lain gunung, lain rumputnya, lain kampung lain adatnya. pangubaubaon, cenderung untuk berobah-obah misalnya pakaian atau cara berjalan, supaya dilihat orang.
7 uban uban. ubanon, beruban. na ubanon, tua, putih mengenai rambut. sabur uban, bertabur uban. uban manjoloani, cepat mulai beruban, uban permulaan, yang terlalu cepat tumbuhnya. mardangka ma ubanmu, semoga anda mencapai umur yang tinggi, menjadi tua sekali. Ubat, = daon, obat. mesiu (senapan). mangubati, mengobati. mangubat bodil, mengisi senapan. masiubat, mengambil obat (tu). ndang haubatan, tidak dapat disembuhkan lagi, tak terobati.
8 ubi ubi, sejenis gadong liar, yang hanya dimakan di masa kelaparan.
9 ubit mangubit, memberi tanda dengan gerakan muka atau ernyitan mata. ubitubit, gerakan bibir, isyarat bibir.
10 ubung mangubung, mengubung, menyambung. taoar pangubung, gunaguna untuk menghidupkan, menyambung nyawa.
11 uda adik laki-laki ayah. amanguda, idem.
12 udam marudam, berbaring di padang bebas (tentang ternak). dipandamhon, ditaruh ternak di padang terbuka. parudaman, tempat dimana ternak bermalam di padang terbuka.
13 udang udang.
14 udi mangudi, membancuh, meramas, mengaduk tepung. na niudi, adukan tepung. mangudi pollung, memikirkan akal muslihat.
15 udo = dongan, teman. saudoudo, sekutu, sebaya, sekawan.
16 udur antri, berjajar, bersama-sama, berturut-turut, yang satu di muka yang lain. udur mardalan, bersama-sama berjalan, beriring-iringan berjalan. dongan sauduran, kawan seperjalanan, teman. mangudur, membuat sesuatu berbaris. mangundurhon, membuat barisan. marudur, berjalan beriring-iring. marudurudur, barisan, berjalan yang satu di belakang yang lain seperti perjalanan angsa.
17 udut sambungan, penerusan. mangudut, bersambung, meneruskan. manguduti, meneruskan sesuatu, menyambung.
18 uit manguituit, mengibas, mengipai. muit, congkak, sombong. panguituiton, datang dengan sombong. dan tinggi hati, bolak-balik, bdk tuit.
19 uja mauja, berujar, berbicara, bertutur (And). na uja, baik, manis. uja, cakap.
20 ujar kepandaian, kesenian, kecakapan. ujarujaran, kepandaian dalam hal ajaib. sideak parujar, orang yang cakap. marujarujaran na roa, bergagasan ilmu hitam, black magic.
21 uji manguji, mencoba, memeriksa, mengadu kekuatan dalam perlawanan. ujiujian, ujian, percobaan. pangujian, pemeriksaan, percobaan. marsiuji, mengadu dalam hal kekuatan, berlomba. batu pangujian, batu ujian pada mana orang menguji mas. II. uji, manguji, mengatur peradilan Tuhan dalam mana diharapkan mukjizat untuk mengetahui kebenaran. pangujian, hukum melalui peradilan Tuhan. uji ulos, mengenai dua orang tersangka yang masing-masing menembak ulos lawannya yang dikembangkan, orang yang ulosnya kena adalah salah. uji gaol, masing-masing menembak gambaran lawannya dari pisang, orang yang gambarannya kena tembak adalah salah. uji hian, perang tanding dalam mana lawan saling menembak.
22 uju I. ketika, saat, sewaktu, selama. uju di haposoonna, sewaktu ia masih kecil. uju i, di waktu itu, pada masa itu. marujuuju, kadang-kadang, sesewaktu, sekali-sekali. II. manguju, mengadakan jamuan makan untuk seseorang. sipanganon ujuan, perjamuan pesta.
23 ujung ujung, akhir. marujung, berakhir, selesai, meninggal. dia ma ujungna, bagaimana akhirnya. mangujungi, mengakhiri sesuatu. paujunghon, idem. ndang haujungan, tidak terselesaikan.
24 ulak mulak, pulang, kembali, datang lagi, dikembalikan, diulangi. marulak, pulang kembali. marsiulak, idem. mulakmulak, sering kembali, berulang-ulang. mangulahi, mengulangi. ulahi, buat atau katakanlah sekali lagi. mangulahi ro ibana, dia datang kembali. mangulakhon, mengulangi membuat sesuatu. paulakhon, mengembalikan, membawa kembali. paulak une bdk une. marroha ulak, sabar. marpangulahi roha, sabar, mau mengampuni, sebenarnya: hati kembali. ndang haulahon, tidak dapat lagi diulangi. P.B.: ndang haulahan songon na tading di adian, tidak bisa diulang seperti yang ketinggalan di halte (tempat penantian). sai mulak ma roham, kasihanilah, berkasihanilah. hamumulak, pemulangan.
25 ulam marulam, tunas daun setelah musim gugur, mengenai pohon kayu yang kehilangan daun dan memperoleh daun yang baru. ulam raja, sejenis pohon kayu.
26 ulan parulan, perilaku, pekerti, tingkah laku, kelakuan, perbuatan. parparulan, seorang yang kerja dengan setia, orang yang berbudi luhur. Ulang, I. mangulang, membiarkan tanah tidak dikerjakan, membiarkan bera, melalaikan jalan, pekerjaan. tarulang, tidak dikerjakan, dilalaikan. II. marulangulang = jalang, mengembara, bertualang, melanglangbuana.
27 ulas mangulas, mengulang, berulang-ulang dibuat. mangulasulas, memakai atau membuat lebih sering, mengulang-ulang. paulasulas bada, asyik memperpanjang perselisihan.
28 uli bagus, baik, necis, cantik, indah. untung, rezeki, penghasilan, pendapatan. dapotan uli, beruntung, mendapat laba. maruli, memperoleh sesuatu, beruntung. taruli, idem. parulian, keberuntungan, berkat, anugerah, rezeki baik. parsaulian, berkat, hikmah, rezeki. tusi ma hita laho, dapotan parsaulian, dalam ucapan selamat: dao ma songgotsonggot donok ma parsaulian, ucapan selamat. maruliuli, semua orang mendapat sesuatu. uli rohangku, senang aku, cocok menurut pikiranku. na uli basa, baik hati, pemurah. mauliutus, sempurna. maulibulung, kaya. hutatap halak na maulibulung, tarilu simalolong, aku melihat orang-orang kaya dan tergenang air mata (karena miskinanku). hinauli, kebagusan, keindahan. pauli bagas, membangun rumah. pauliulihon, memelihara, mengurus, merawat orang sakit, anak. ulian, lebih bagus, lebih cantik, lebih baik. haulian, tanda artikel kecil yang menandakan `i` dalam tulisan Batak.
29 ulos kain tenunan tradisional, pakaian Batak yang ditenun, kain yang dikenakan di atas dan di bawah tubuh. paruloson, pakaian. mangulosi, menutup dengan ulos. ndang olo ulosan, ia tidak mau ditutup dengan ulos misalnya anak kecil atau orang sakit. niulosan hodohan, pinapurpur ngalian, diselimuti keringatan, dibuka selimut kedinginan: artinya serba salah. ulos ni tondi, bdk tondi. marulos, berpakaian, ditutup dengan ulos.
30 ulu kepala. ulu ni timbaho, ujung lempeng tembakau yang paling enak rasanya. ulu ni rihit, gosong, busung pasir. P.B.: madungdung bulu godang tu dangka ni bulu suraton, molo mardomu angka na bolon, adong do ulu buaton, bambu besar menyentuh bambu kecil, manakala orang-orang besar bertemu pasti akan ada korban. manguluhon, memimpin perkara. pangulu, penengah antara dua pihak. pangulului, telah melihat setengah jalan (matahari). na pangului, jam 09.00 pagi. ulubalang, hulubalang, pendekar. ulubalang ari = hasiangan on.pangulubalang, patung kecil yang dipuja yang dimasukkan sedikit pupuk. hauluan = haulian = ulu, hauluan, tanda `i` dalam tulisan Batak: juga haulian. paulubalanghon, disewa sebagai hulubalang.
31 uma = hauma, sawah, ladang. parumauma, petani. parumaon, pertanian.
32 uman paumanumanihon = pasumansumanhon, meniru segala sesuatu.
33 umban godam, martil kayu yang besar. mangumban, membangun rumah, memugar, menggodam.
34 umbang mumbang, terapung-apung di atas air. mangumbang, membawa sesuatu mengenai air, mengapungkan. paumbanghon, mengangkat, menyelidiki.
35 umbar pangumbari na toltol, sejenis sumpah, lihat gana.
36 umbuk tumbuk, cocok, pas, serasi (pakaian). na umbuk di rohana, yang cocok, yang baik baginya, yang berkenan di hatinya.
37 umpama perumpamaan, pantun, sanjak, umpama, peribahasa, amsal, persamaan, syair dari 2-4 baris yang kedua pertama sering dipakai sebagai kiasan saja dan sering berirama. marumpama, memakai umpama, berpantun, bertutur dengan peribahasa. mangumpamahon, mengenai umpama tentang sesuatu.
38 umpat mumpat, tercabut. mangumpat, mencabut (paku, gigi, pohon).
39 umur umur, usia. sadia umurmu, umurmu berapa? marumur sampulu taon, berumur 10 tahun.
40 unam simata unam, batu akik.
41 unda I. = hali. sagunda sekali. dua gunda, dua kali. II. mangunda, memikat, menarik.
42 undang mangundang, memeriksa, menyimak, mengadu kekuatan, menguji, mencoba. undang-undang, percobaan, uji, teka-teki berseloroh pada mana orang mau melihat barang siapa yang paling cocok melawan. marundang-undang, menguji kekuatan dalam percakapan tetang puisi atau prosa. mangundangi, mau kambuh kembali (penyakit).
43 undur I. mundur, berjalan bersama-sama, mundur tu jae, mundur tu julu, selalu pergi bersama. mangundurhon, mengiringi, menghantar orang dengan jumlah yang besar, memimpin rombongan. II. paundur ma roham, menyerahlah bdk hondur.
44 unggal membalik. mangunggalhon, menumbangkan sesuatu (bdk onggal), terjungkat-jungkit.
45 unggas sejenis sikat dari ijuk untuk membersihkan benang. mangunggas, membersihkan dengan sikat seperti itu. unggasunggas, sikat untuk membersihkan bubu, sikat pukat.
46 unggis marunggisunggis, meneruskan, tidak berhenti, non-stop.
47 unggun mangunggun, mengonggokkan, menimbun sebanyak-banyaknya. unggunan, timbunan, onggokan.
48 ungkal mungkal, menjungkal, menjungkit keatas (timbangan). mungkal songon siarari, menjungkal bagai batang besi, sombong.
49 ungkap mungkap, membuka. ungkap, terbuka. mangungkap, membuka.
50 ungkil marungkil, bersaha dengan penuh kesulitan, berlawan, bertengkar, tidak cocok, berjuang. parungkilan, perselisihan, kesulitan batin, hal yang tidak cocok dengan pendirian seseorang, penderitaan.
51 ungkit congkel, jungkit, jungkal. mangungkit, mencongkel, mengungkit, menjungkit, menjungkal. ungkitungkit, alat pengungkit. mungkit hata, hal yang sudah lewat terungkap lagi walaupun pembicaraan hampir rampung.
52 ungkur mungkur, ukur, mengukur. ungkuran, ukuran.
53 uni uniunian, kesamaan, ibarat, umpama, percontohan. unian, = todosan.
54 unjam mangunjam, mencari perlindungan pada seseorang.
55 unjuk marunjuk, kawin, nikah, penyerahan uang mahar pada pesta kawin. parunjuhan, pesta perkawinan, pernikahan. parunjuk, mempelai laki-laki.
56 unjun mangunjun, mencoba, menguji. mangunjungi, menggoda, mencobai, menguji orang. pangunjunan, percobaan, penggodaan. tarunjun, tergoda. hona pangunjunan, kena goda. sipangunjungi, penggoda. niunjunan ma, dicobalah.
57 unjur membujur, sepanjang, memanjang, sisa yang panjang. sadia unjurna, berapa panjangnya. unjur marroha, berpikiran panjang, arif, berhati baik. sisangunjur, lurus hati, tepat, benar, jujur, yang arif.
58 until kuat. manguntil, meneruskan sesuatu dengan kemauan keras.
59 untung I. untung, laba. maruntung, beruntung, berlaba. II. untunguntung, sejenis kumbang.
60 untut kentut.
61 upa upah, balasan. upaloja, upah jerih payah. upa so, uang yang diberikan kepada orang lain dalam peperangan agar te-tap tinggal netral. mangupa, memberikan persembahan kepada tondi orang misalnya orang sakit dan anak yang baru lahir agar tondi lebih kuat. pangupaon, persembahan menguatkan tondi. mangupaupa, memberikan makanan kepada perempuan setelah ia melahirkan. mangupai, memberikan upah kepada seseorang.
62 upar geram, amat gusar, dengan marah mengangkat suara serta menggerak-gerakkan anggota tubuh dengan hebatnya.
63 upet = upa, upah, gaji.
64 urak murak, malu, dipermalukan. tarurak, kena malu. haurahon, hal malu, nista. paurakhon, mempermalukan orang, mencemarkan nama orang.
65 urang I. saurang, mempunyai seorang anak. piga urang, berapa sudah anakmu? onom urang, mempunyai 6 orang anak. urang jolma, setiap orang. II. mangurang, meminjamkan uang dengan bunga. pauranghon, meminjamkan uang pakai bunga.
66 uras I. manguras, membersihkan, menyucikan orang dengan memercikkan tubuhnya dengan asom dan sanggul. membersihkan diri dengan sumpah. pangurasion, pembersihan, penyucian, percikan. II. panguras, bedil yang kecil dan tebal.
67 urat akar, pembuluh, urat, tulang daun. marurat, berakar, berurat. mangurati, mencabut sesuatu dengan akarnya, mencabuti akar-akar.
68 uri = rugi. nunga uri ahu = saya sudah rugi.
69 uris I. cacar (Angkola). II. sejenis penyakit ayam.
70 uruk tulang daun. huta uruk, nama daerah dan nama marga.
71 urung timbunan, tumpukan.
72 urup mangurupi, tolong, menolong, membantu. pangurupion, pertolongan, bantuan. siurupan, membutuhkan bantuan.
73 urut saurutan bonang, setungkul benang, tukal benang.
74 usang tua, kurus. usangan, menjadi kurus. musang, idem mengenai anggur, padi. janji na usangan, kesatuan orang-orang dulu, janji dari dulu kala.
75 usap mangusaphon, menyebutkan jasa-jasa baik yang telah dibuatnya kepada orang lain.
76 usar musar, hidup kembali peristiwa-peristiwa lama.
77 usat jalan keluar. ndang huboto usatna, aku tak tahu jalan keluarnya (tidak tahu ujung pangkal persoalannya).
78 usir I. = tahi. II. permainan dengan batu-batu kecil.
79 usul datu parusulusul, seorang datu yang cakap sekali, dukun handal.
80 usung mangusung, membawa, memikul. dipausungusung, membawa keliling. marusung, sedang membawa. ndang tarusung, tidak dapat dibawa.
81 utang hutang. marutang, berutang. parutang, orang yang berutang, debitur. parutangan, penuntut utang, kreditur. marutang hosa, hukuman mati.
82 utara utara.
83 utus sempurna, sangat. mauliutus, amat bagus, sangat elok. na utusan, sempurna. habahaba siapalautus, angin ribut yang hebat sekali. mangutus, membuat sesuatu dengan sangat baik. manalutus, sempurna.
84 Ulla paullaulla, berkasih-kasihan.
85 Umang = homang.
86 Ume mangumei, mengelola, memperbaiki, memelihara (jala, kebun, atap, tembok). P.B.: gabur mamungka, mangumei maol, gampang memulai, mengelolanya yang sulit.
87 Ulon mangulon, lihat sulon.
88 Unang jangan, agar tidak, bahwa tidak. asa unang, agar tidak. anggiat unang, agar saja jangan. asal unang, asal jangan. tung unang, dan tidak. aut unang, jika tidak.unang ho laho, jangan pergi. unang so, larangan keras. unang olo i, agar engkau menurut, mentaati. tagonan maporus unang mate, lebih baik lari daripada mati. unang, jangan buat, jangan lakukan. mangunangi, melarang. hata siunang, larangan.
89 Ura mangura, mengasamkan makanan dengan air jeruk.
90 Ut bdk uhat. marapi di ut, seperti api dalam ut yang lama berunggun dan sulit dapat dipadamkan.
91 Uta mutauta, muntah. mangutahon, memuntahkan. sipauta, obat muntah.
92 Untu unggul, ulung, yang sebesar-besarnya. untu ni horbo, kerbau yang terbesar,
93 Unung mangunung, menyempitkan seseorang, menegurnya di bawah empat mata. unungunung, membicarakan sesuatu di bawah empat mata, penyelidikan.
94 Ursa rusa. Urtut, mangurtut, mengerutkan dahi, membuat kerut, mengerut.
95 usa mangusa, menggosok. songon na mangusa botohon, bagaikan menggosok lengan (berulang kali).
96 Ula mangula, bekerja, mengerjakan ladang. mangulahon, bekerja dengan sesuatu. mangulahon horbo, bekerja dengan kerbau. dipangulahon, bekerja untuk orang. pangula, pekerja (di ladang), petani. ulaon, = siulaon, pekerjaan. dia ulaonna? apakah kegunaannya? apakah manfaatnya? marulaon, sedang bekerja. mulaulaon, bekerja. marsiulaon, idem. ulaula, perkakas. marniula, berguna, bermanfaat. ndang marniula, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. paula (dipaula), berpura-pura, seolah-olah (dengan atau tidak dengan songon). dipaula songon na marsak, dibuat seolah-olah ia berdukacita. sipaulaula, orang berpura-pura, munafik. na niida ni mata pinaula so binege, berpura-pura tidak dilihat atau didengar.
97 ube siubeon, perut (And). boras ni siubeon, buah kandungan, anak kandung.
98 umbak I. ombak. II. umbakumbak, pengisap di embusan yang digerakkan dalam pipa bambu.
99 ung = ong, ya, menyatakan setuju, saya mau.
100 uru pauruuru, berlaku baik terhadap seseorang untuk menistanya atau mengejeknya, mencerca, mengolok-olok, mengejek.
101 use tumpah, tercurah. mangusehon, menumpahkan, mencurahkan. marusean, tertumpah, tumpah dalam jumlah besar, berceceran, berbuang-buang.
102 uas dahaga, haus. maus, berdahaga, kehausan. mauas male, lapar dan haus. manghauashon, sangat mendambakan, haus akan sesuatu. sombu uas, merasa puas (juga: malum), merasa lega.
103 ubir inas.
104 ugama agama, kepercayaan. marugama, beragama. Ugan, subur. uganugan, pupuk.
105 unduk (bdk tunduk), tertunduk, menunduk. unduk roha, rendah hati, menurut, patut. mangundukhon, mengangguk, mengyakan, menundukkan diri. paundukhon, menundukkan, merendahkan.
106 ungal I. mungalungal, membual, membuat banyak omongan, obrolan. II. ungalungal, potongan-potongan kayu yang terletak pada tiang rumah Batak dan menahan pangumbari.
107 ungut marungutungut, marmungutmungut, bersungut-sungut, mengeluh. ungutungut, sungutsungut, omelan, keluhan.
108 udan hujan. na ro udan, hujan datang. hona udan, kehujanan, jadi basah karena hujan. ari udan, musim hujan, hari hujan.
109 umbal marumbalumbal, berbondong-bondong, berduyun-duyun.
110 ualang sejenis pohon kayu yang mirip dengan tangki, yang kulitnya dapat dijadikan tali dan pakaian.
111 ualu delapan. paualuhon, yang kedelapan, kedelapan. sipahaualu, nama bulan ke-8.
112 uarang mengembangkan dirinya (bdk tuarang). Uarar, maruarar, berkembang, meningkat, menjadi makmur, maju.
113 uari ikrar, sumpah. maruari, berikrar, bersumpah. manguarihon, menyumpahi sesuatu.
114 uaris waris, kerabat yang terdekat.
115 ubor I. salah, palsu. II. mangubor, menutupi, menutup misalnya kapal atau anduri dengan menyapukan air dan dodak.
116 ude udean, kuburan, tanah pekuburan.
117 udengudeng = sibong, anting-anting.
118 uding mudinguding, = mimbarimbar, berbeda-beda, berlain-lainan, tak seragam.
119 udor mangudor hori atau ijuk, memintal tali dari hori atau ijuk. sindor na so hori, sigirahon na so bonang, orang yang membicarakan yang tidak benar, tidak pada tempatnya.
120 ugam mangugam, mengasah, menajami.
121 ugari lazim, lumrah, kebiasaan, adat istiadat, cara (seperti isara).
122 ugasan milik, harta benda, perabot, barang. ugasanku do i, itu adalah kepunyaan saya. marugasan, mempunyai, memiliki. parugasan, pemilik.
123 uge manguge, menyungkur, membongkar menyengkur mengenai babi yang sedang menggembur. menanduk mengenai kerbau. mangugehon, menyerundukkan. uge, mengenai seorang anak kecil yang lahir dengan mukanya ke bawah mengenai itu takhyul mengatakan bahwa ia kelak akan menusuk seorang kerabatnya, artinya: bahwa seorang akan mati karena anak itu.
124 uget ugetuget, = porngapornga, jentik-jentik.
125 ugit mangugit, menyentuh, memegang sesuatu dengan perlahan-lahan (seperti hurtik).
126 ugul mangugul, memeriksa, menyelidiki perkara. pangulugul, berkelahi, bertikai, bertengkar.
127 ugup marugupugup, berderum-derum, menderu, geger. sampuran na marugupugup, air terjun, yang gemuruh, yang berderum-derum.
128 ugus mangugus, bersenggolan, menggosok bdk ogos.
129 uha paruhaon, perhubungan ke-rabat, bagaimana pertalian de-ngan orang? paruhaonmu do i, bagaimana pertalianmu dengan dia (dari parahaon?), apamuitu?
130 uhal I. manguhal, menyedot, gali dari dalam, mengeluarkan, mengorek keluar. II. menyalin dari buku yang satu ke buku yang lain, menyalin. na niuhal, salinan, kutipan.
131 uhat muhat, mengambil air, menimba. panguhatan, bejana, tempat mengambil air, guci air.
132 uhe manguhe, menggali, mengorek, mencongkel tanah.
133 uhir manguhir, ukir, mengukir.
134 uhom mauhom, diam, tidak berkata-kata, berdiam diri tanpa berbicara.
135 uhor jaringan tubuh dalam luka yang sudah mati, endapan, kulit mati pada bekas bisul.
136 uhot tertutup, tersembunyi, tidak jujur, licin (tentang perkataan). padua na uhot, mempunyai dua arti (seperti sering misalnya ramalan yang terdapat pada datu).
137 uhum hukum, adat, cara, pengetahuan mengenai hukum, ponis. na so uhum, tak patut, salah. uhum hian, sebagaimana halnya dulu, cara biasa. manguhum, menghukum, mengadili. manguhumi, menimbang, menghukum orang. panguhum, = paruhum, hakim. uhum na roa, adat istiadat yang buruk. maruhum na roa, melakukan sesuatu yang jelek, berzinah. paruhum na denggan, hakim yang adil. hona uhum, terhukum, dihukum. mandabu uhum, memutuskan hukuman. madabu uhum, hukum telah dijatuhkan.
138 uhummat = homat, tenang, perlahan-lahan, hati-hati.
139 uhup manguhup, mengaum-aum, meraung (binatang).
140 uhur manguhur, menimbang, menaksir bila letak dadu permainan disangsikan. Harus diputuskan pemimpin permainan ialah panguhur.
141 uhut dedak, sampah beras sewaktu menumbuk.
142 ujat mujat, ditolak secara memalukan karena permintaannya tidak dikabulkan. paujathon, menolak, menampik sesuatu. tarujat, ditolak, ditampik.
143 ulae maulae, minta, memohon. lihat lae II. paulaean, permintaan, permohonan, tempat minta sesuatu.
144 ulangalim sejenis ukiran (gorga).
145 ulangaling perhiasan telinga.
146 ulaning sebenarnya. dalam pertanyaan: aha do i ulaning, apa itu sebenarnya (gerangan)?
147 ulbak mulbakulbak, naik turun seperti dada sewaktu bernapas.
148 ulbas mulbasulbas, berjalan kian kemari untuk memperlihatkan pakaiannya, berjalan dengan pakaian gontai.
149 ulhung mulhungulhung, berbatuk-batuk.
150 ulle mullemulle, terhuyung-huyung, tertatih-tatih, tertiup.
151 ullom segera, = tullom.
152 ullop mullop, keterlihatan, bertimbulan, bermunculan. paullophon, menimbulkan, memperlihatkan.
153 ullung mullungullung, makan dengan rakus.
154 ullus mangullus, meniup, mengembus (angin). paullusullus, mengembus sesuatu misalnya kapal. pangullus ni alogo, kecil kelihatan.
155 ulming kecil kelihatan.
156 ulok ular. ulok na bisa, ular berbisa.
157 ulpak mangulpak, memukul, memarang.
158 ulpuk mangulpuk, menujum, menilik nasibnya, memenung, meramalkan. ulpuhan, tenungan, ramalan, hasil menilik.
159 ultik multik, bergerak kembali, bangkit kembali perkara lama. multikultik, bunyi kerongkongan yang dibuat oleh orang yang mau mati.
160 ultom mangultom, manahan nafas.
161 ultong mangultong hosa, menahan napas.
162 ultop I. sumpitan. mangultop, menyumpit. mangultophon, meludahkan dengan kuat. II. daun yang paling dalam, tunas yang termuda (pisang, palem).
163 umaha lihat aha.
164 umba I. umbaumba, bangunan di belakang rumah yang dipakai sebagai dapur atau tempat padi. juga: rumah kecil yang ditambahkan pada rumah yang lebih besar. II. umba, mumba, = muba.
165 umbe marumbe, menguak, melenguh (lembu). ucapan selamat: gok eme ma sopo na bolon, marumbeumbe ma ia bara, semoga lumbung besar penuh dengan padi dan kolong rumah penuh ternak yang menguak.
166 umbol berkunjung. mangumboli, mengunjungi, mendapatkan seseorang, mendatangi.
167 umma mangumma, mencium pipi. pangummaon, ciuman.
168 umpamal sejenis burung.
169 umpasa = umpama.
170 unap simarunapunap, sejenis rumput melata serata dengan tanah.
171 undalap jala yang menyerupai doton. dengke undalap, sejenis ikan kecil yang ditangkap dengan jala ini.
172 undar I. mundar, berpaling, berbalik. paundar, dibawah kembali. II. marundar, bertaruh.
173 unde = ande. Undo, bungkuk, tertunduk kepala. mundoundo, berbungkuk berjalan, berjalan sambil menunduk-nunduk kepala.
174 undot mundot, gerakan ke atas dan ke bawah, mengungkit, bergoyang. mangundot, menggoyangkan, dibuat agar ungkang-angkit, tergenjot-genjot.
175 undungundung teratak, dangau, kemah, gubuk, pondok sederhana sebagai tempat penginapan di tengah jalan atau orang yang berpenyakit kusta, kemah teratak.
176 une I. baik, wajar, pantas, cocok, beres, oke, kena di kaki. une di rohangku, setuju aku. jolma une, seseorang yang mengatakan `ya` untuk segala-galanya, yang gampang bertukar pendapatnya. horbo une, kerbau jinak, kerbau yang suka menurut. pangunena ma, jika cocok, tergantung cocoknyalah. pauneunehon, mematut-matut, menyerah, menyesuaikan diri dengan sesuatu. masipauneunean, tenggang-menenggang, saling menyesuaikan diri, saling mengindahkan. hupauneune songon parpodom ni na bungkuk, orang yang harus menyesuaikan dirinya seperti cara seorang yang bungkuk yang harus menyesuaikan bungkuknya agar tidak merasa sakit. II. une, bekas lintasan, bekas yang ditinggalkan kapal sewaktu berlayar. teka-teki mengenai kapal tu jolo dilangkahon, tu pudi unena. marune, kembali ke jalan, darimana ia datang. paulak une, kunjungan partama pada rumah orang tua mengenai perempaun yang baru menikah.
177 ungarungar sekat, rongga hidung, dinding hidung.
178 unggil munggilunggil, terbalik, terjungkir, sempoyongan, goyah, oleng. unggirunggir, sejenis tumbuh-tumbuhan yang pahit rasanya.
179 unggir unggirunggir, sejenis tumbuhan yang pahit rasanya.
180 ungil I. keras, keras kepala. II. ungil = ingul, sejenis pohon.
181 ungkis mungkisungkis, datang lagi, terlampau sering, itu-itu lagi.
182 ungko mungkoungko, batuk, terbatuk-batuk.
183 ungkor I. mungkor, mendengkur. II. mangungkor, menyelam.
184 ungurungur sekat bambu pada jerat anjing, agar tali jerat itu tak putus digigiti anjing.
185 uning I. uninguningan, batang bambu yang bengkok yang diikat bersilang untuk gagang jala segi empat (sulangat). II. perangkat musik gendang Batak.
186 unja mangunja, mendorong ke luar.
187 unjal munjalunjal, bergerak ke atas dan kebawah, melentur-lentur, melanting-lanting, tu-run naik secara elastis (tanah yang berair).
188 unjang mangunjangi, menyelidiki sesuatu dengan nujum.
189 unjar = onjar.
190 unjom miring, terhunjam, tunduk mengenai kepala ke bawah.
191 unok bagian dalam, empelor, hati pada pohon kayu dan tanaman. unok ni tano, tanah yang gemuk, humus.
192 unong tidak mengalir (air).
193 unsal munsal, melenting, memantul misalnya papan, bola. mangunsalhon memantulkan, melemparkan kembali.
194 unsat munsat, minta kembali, berganti tempat, pindah, mengambil kembali, mencabut. paunsathon, memindahkan, menyuruh pindah. mangunsat, idem. hauunsat, perpindahan, hal berpindah.
195 unsim sejenis pisang.
196 unsis penggalak.
197 unsok I. siunsok, sibuyung, sapaan terhadap anak laki-laki yang kecil. II. mangunsokhon, membuang ingus.
198 unsol munsol, ditahan, mentah, terhenti. mangunsol, menahan, berhenti, menghentikan, menyetop, menjadi mentok.
199 unsong I. mangunsong, menghempang air, membendung air (bdk unsol). simangunsong, nama marga. II. mangunsonghon, buang ingus, mengesangkan. Unte, jeruk manis, limau manis, sitrun. songon na mida unte, bergembira seperti orang yang mengiler bila ia melihat jeruk. jenis-jenisnya: unte susu.
200 unto unta.
201 untor manguntor, melepaskan tangan dari pegangan orang dengan sekuat tenaga.
202 untul muntul, membal, memantul, kembali dengan cepat. tidak membuat sesuatu apapun, kembali dengan percuma. hauntulan ni mata, untuk mana mata mundur, takut. taruntul, tinggal tergantung-gantung buah-buahan yang jatuh, terbentur.
203 unur sesuai, cocok.
204 uo burung hantu.
205 uohok maruohok, berdesing, berisik.
206 uolol lihat olol. Uot, apa yang sekejap dilihat tentang seseorang.
207 upir mangupir, menggeleng kepala untuk menunjukkan sesuatu penolakan. mangupirhon, menolak sesuatu.
208 upok patah. mangupokhon, mematahkan. upokupok, pecahan, serpih.
209 uraba lihat raba.
210 uramuram sayur sebagai tambahan pada daging saat memasak.
211 urbing gumpalan tanah, bingkah tanah.
212 urbit mangurbiti, menggeringsing (misalnya bahu).
213 urdot mangurdot, gerak irama tari, mengalun sewaktu menari (anak-anak yang menari).
214 ureure sejenis perdu. bunga pohon enau.
215 urgas mangurgas, membersihkan, menyucikan, menggosok bersih.
216 urmak tidak kokoh walaupun kelihatannya kuat.
217 urmun remang senja, samar.
218 uruporang = uluporang, kepala, banjar judi, juragan.
219 urur I. kasau. II. urur, mangururi, rugi dalam perniagaan, tekor dalam dagang. sadia pangururim, berapa kerugianmu?
220 usim I. mangusim, mangusimi, memfitnah, mengumpat. memberikan pesan. II. timbaho usim, sejenis payakumbuh.
221 uso mangusoi, mencari, menanya. usouso, penanya, pemeriksa. dipausoi, diperiksakan, diselidiki, menanyakan.
222 usop terbenam, tercelup, menjadi basah. mangusophon, memasukkan sesuatu ke dalam air, membenamkan, menenggelamkan, mencelupkan.
223 utaputap berpidato panjang, berbicara lama, bertele-tele.
224 utim mangutim, mencuri ikan dari kolam.
225 utiutian ulah, perbuatan, pekerjaan (tangan manisia), seni. juga: sihir.
226 utokutok otak, sumsum dalam tulang.
227 utong na mora utongutongan, kaya tetapi tidak bermegah diri. parbutuha utongutong, orang yang berperut gendut.

Tentang Kamus Batak Indonesia

Kamus Kamus Batak Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Batak Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.