Kata Awalan M Menurut Kamus Batak Indonesia

Ditemukan 339 Kata awalan m menurut Kamus Batak Indonesia. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 ma lah, penanda tekanan misalnya: adong ma sada halak, adalah seorang. ro ma tuson, datanglah kesini. sai saut ma hatam, jadilah seperti perkataanmu. na ro ma udan, akan datang hujan.
2 mabuk mabuk, pening, bersusah hati. mabuk dibahen ulaon, pening karena terlampau banyak pekerjaan. mabuk laut, mabuk laut. pamabukhon, memabukkan, memeningkan. sibahen na mabuk, minuman keras. hamabuhon, kemabukan, hal mabuk. parmabuk, pemabuk, peminum.
3 madat = modat.
4 mahal mahal, langka, jarang dan oleh karenanya mahal. mahal dapot, jarang atau sulit diperoleh.
5 mahir apik, manis.
6 mai tambahan kata dimuka kata kerja yang tertentu = masi, mengambil sesuatu.
7 main main. marmainan, berzinah, bersundal, melacur. dimainani, dizinahi. parmainan, pelacur. parmainanon, pelacuran, perzinahan.
8 mala murah hati, memberikan kepada tamu. melayani, suka memberi. na mala, yang suka memberi, tuan rumah. pitu gaja nilapa, molo soada na mangido, ndang adong na mala, sembelih tujuh gajah, bila tak ada yang minta, tak ada yang mau kasih. pala, hal memberi, pemberian.
9 malam marmalammalam, = marborngin.
10 malas merasa dirinya malas, merasa lemah.
11 malau sejenis unte.
12 male bdk: le.
13 malim imam, muallim. hamalimon, imamat, hal berkenan dengan muallim.
14 maling marmaling, berpaling, menolak. marmaling sumangot ni ompu, nenek moyang menolak berkat. tarmaling, ditolak. masimalingan, saling mendendam.
15 malu malu, malu terhadap sesuatu, tidak suka akan sesuatu. marmalumalu, tidak suka akan sesuatu. marhamaluan, malu. pamaluhon, mempermalukan, membuat malu. tarmalu, menjadi malu. masipamaluan, saling melukai perasaan, saling merendahkan.
16 mam awalan mem pada kata kerja yang berawal huruf b atau p
17 mama = meme (Angkola).
18 mamak lebar, lapang, rata dihamparkan, dikembangkan. mamak rohana, dia mengerti sesuatu dengan sulit, sulit diartikannya. batu mamak, batu yang lebar dan keras. batu mamak na so hagairan, batu yang lebar yang tak tercongkel, artinya: orang kuat, yang kemauannya harus dituruti.
19 mambo simambo, tongkat dari pipa Spanyol.
20 man I. pidong imbulu man, burung legendaris dalam ceritera. II. awal men pada kata kerja yang berhuruf d,t,s.
21 mana seruan: hati-hati, awas! menepi, meminggir. hamusuon na marmanamana, perang (kelaparan, kecelakaan) yang tidak dapat dielakkan.
22 mandi leangleang mandi, burung layang-layang yang menurut dongeng adalah pesuruh Batara Guru.
23 mandiang mendiang.
24 mandur mandor, pengawas.
25 mang awalan meng pada kata kerja berawal huruf i,n,r, misalnya: mangalehon, manganolnol, mangaririt.
26 mangga mangga.
27 manggis I. buah manggis. II. bdk: anggis.
28 mangir cantik, manis, jelita.
29 mangkar tidak selesai, mentah, belum siap, tanggung. mate mangkar, meninggal dunia ditengah kerjanya, belum siap. juga: meninggal sebelum anak-anak kawin, meninggal sebelum mempunyai anak-anak. mangkar ulaon, pekerjaan belum selesai, terbengkalai. gadong na mangkarangkar, ubi kayu yang dicabut setengah umur dan digoreng mengenai obat. mangkar mata, mata sayu kurang tidur, tanggung tidurnya.
30 mangkuk mangkok, cangkir, piala. mangkuk bosi, mangkok besi.
31 mangsi warna, terbuat dari unte dan baja.
32 mantap = mantat.
33 mantri mantri, pegawai pemerintah dari golongan rendah, pejabat.
34 manuk ayam. manukmanuk, gambaran ayam yang dibuat oleh anak-anak. Simanukmanuk, nama gunung di daerah Toba. parmanuhon, kepandaian meramalkan dengan ayam atau isi perut atau biasanya dari letak ayam yang dipotong di bawah ampang. marmanuk di ampang, meramal sesuatu dengan ayam mati yang kakinya digantung. parmanuhan, lokasi menjual ayam di pekan. manuk lahibini, mengenai ayam yang cocok ukurannya untuk dipotong. manuk simaranduhur, ayam yang berwarna seperti anduhur. manuk jarajara, ayam yang belum sampai besarnya, ayam muda. manuk saburbintang, ayam yang bercorak-corak warna putih bulunya. manuk jarumbosi, ayam yang bulunya berwarna hitam dan putih. manuk na marbaju, ayamyang belum bertelur. manukmanuk hatopan, sejenis sumpah, lihat gana. sagondang manuk, pesta gendang menghormati nenek moyang dari empat generasi.
35 mar apa yang ditakutkan. hata mar, kabar buruk untuk mana orang menjadi takut.
36 mara mara, bahaya, bencana, malapetaka. soada mara, tidak ada bahaya. marmara, berbahaya, dalam keadaan bahaya, terancam. parmaraan, bahaya, keadaan berbahaya.
37 mare pucat mengenai muka. maremare, perhiasan dari daun-daunan bagot yang dipasang pada rumah-rumah dan jalan-jalan waktu pesta.
38 marga marga, suku, klan. dongan samarga, kawan semarga. nasida na samarga, mereka yang semarga. marmargahon, bermarga A. marmargamarga, yang berlainan marga, dari berbagai-bagai marga, beraneka ragam.
39 mari mari! datang kesini!
40 maro surut, berkurang mengenai air.
41 mas (= omas), emas, mas tempaan yang dipasang pada telinga. parmasan, karung anyaman untuk menimpan padi berisi 12 solup. juga dipakai sebagai takaran.
42 masa masa, berlaku, terjadi, biasa dipakai, mode, berjangkit mengenai penyakit menular. na masa, itu terjadi, mode, faktual. begu masa, sahit masa, epidemi, penyakit menular. di masa ini, waktu ini atau itu terjadi, di musim, di periode. masa onan, = basa onan. hamamasa, hal terjadinya kejadian, peristiwa kejadian. pamasahon, menjadikan sesuatu, mewujudkan, melangsungkan, membuat jadi mode, mengadakan, meyelenggarakan.
43 masak masak, matang mengenai nasi dan buah-buahan, kering betul mengenai kayu. mambahen masak, memasak, membuat ranum. satonga masak, setengah masak. marmasakhon (diparmasak), menyiapkan kebutuhan makanan. parmasak, aneka ragam bumbu. dipamasak ma tahina, dibuatnyalah perjanjian. pamasakhon, mengeringkan. ulok masakmasak, sejenis ular. hatoban masak, hamba yang tidak dapat lagi menebus dirinya.
44 masuk masuk. masuk tu jabu, masuk ke dalam rumah. ndang masuk, tidak masuk, itu tidak termasuk di dalamnya, itu tidak dapat diterima. masuk singkola, diterima masuk sekolah. hamasuhan, tempat jalan masuk, dapat dimasuki. pamasukhon, memasukkan, membawa ke dalam. masuk tardidi, dipermandikan, dibabtiskan. masuk silom, menjadi Islam. dimasuhi, dimasuki. masuk, hal perbuatan masuk, pemasukan.
45 meja meja. uang (ringgit) meja, uang yang harus dibayar di kantor kalau mau mengajukan pengaduan.
46 menak demak, diam, tenang, tenteram, damai. pamenakhon, mendamaikan, memenangkan.
47 meong I. terbuka mengenai mata. pameong, memuka mata. sitingko meong, piring kayu yang terletak di atas tiang pintu sopo. II. marmeongmeong, mengeong mengenai kucing, raungan kucing.
48 meram = merham.
49 Mesa gambaran bintang domba jantan, muncul dalam bulan sipahasada. parmesa: nama-nama 12 bintang yang berasal dari Sanskerta (dipakai sebagai takhyul). mesa, marsoba, nituna, harahata, singa, hania, tola, martiha, dano, marhara, marhumba, mena.
50 miak minyak, gemuk. miak tano, minyak tanah. miak ni tano, kekuatan, suburnya tanah. miak manis, minyak kelapa. miak babi, minyak, lemak babi. marmiak, berminyak. mamiahi, minyaki.
51 miang na so hamiangmiangan, lihat liap.
52 mil I. sepotong daging yang bagus sekali. II. berkecambah mengenai padi yang direndam.
53 mimis uang mimis, uang ketip. samismis, seketip.
54 Minggu ari minggu, hari minggu. marminggu, merayakan hari minggu, pergi ke gereja, beribadah. parminggu, orang yang pergi ke gereja. parmingguan, tempat ibadat, gereja, tempat dimana orang merayakan hari minggu.
55 minum bdk inum.
56 modar babak belur, lemas karena kena pikul.
57 mol = lam, semakin, makin lama makin.
58 momong bodoh.
59 mondok bdk ondok.
60 mong bunyi ogung.
61 mongkor tidak masak mengenai buah-buahan. Mongkus, tidak sopan dalam kelakuan dan makan, melahap apa saja. parpangan na mongkus, seorang yang memakan semuanya apa yang diperolehnya.
62 montok bdk ontok.
63 mu = mu akhiran orang kedua kata pengganti kepunyaan.
64 mual mata air, sumber. baba ni mual, mulut mata air, tempat air keluar dari tanah. marmualmual, berbual-bual. mual haroroan, asal, titik keluar. marmual sian, berasal dari, datang dari.
65 muara muara. nama daerah di sebelah selatan Danau Toba. marmuara tu, bermuara di. muara ni onan, semua daerah yang mempunyai satu pekan bersama.
66 muatan muatan. muatna, bisanya masuk, kelakuan (= pangalahona). parmuatna, idem.
67 muda I. mudah. marhamudahon, (diparmuda), enteng. pamudahon, mempermudah. II. muda, = molo (Angkola). III. muda, nama hari ke-4. muda ni mangadop, nama hari ke-11. muda ni holom, nama hari ke-18. muda ni mate, nama hari ke-15.
68 mula mula, awal, asal. mulamula, mula-mula. di mula ni mulana, pada awal sekali. di mulana, mula-mula. parmulaan, permulaan. marmula, memulai. marmulahon, sesuatu sebagai asal mula-mula. Mulajadi Na Bolon, dewa tertinggi yang menjadikan dunia dan nasib manusia berada dalam tangannya.
69 mumbang bdk umbang.
70 mumut busuk, basi, misalnya air laut. holiholi na mumut, tulang-tulang yang mulai busuk: juga dikatakan tentang mereka yang telah lama sakit.
71 muna mu, kata milik orang kedua jamak.
72 mundur bdk undur.
73 munggu munggumunggu, kayak raksasa, besar sekali mengenai manusia dan binatang.
74 mungkur unte mungkur, nama sejenis jeruk. pamungkuri, tulang sayap paling atas burung.
75 mungut bdk ungut.
76 mur = mol, semakin (Angkola).
77 mura murah, mudah, pantas. pamurahon, membuat gampang, mempermudah. diparhamura, mennganggap sesuatu dengan enteng. Murak, bdk urak.
78 muring marmuringmuring, melawan, merajuk, membantah.
79 muris sisa-sisa, restan.
80 musang tua sekali mengenai sesuatu yang lama terletak misalnya anggur, padi dan menjadi semakin baik, bdk usang.
81 musim musim. alogo musim, musim angin pasat.
82 mutu rela, rajin, berusaha sekuat-kuatnya. mutu mangalului, rajin mencari. P.B.: mutu siborok mangalului guluan, mutu roha ni jolma hangoluan, = siborok rajin mencari kolam, manusia rajin mencari kehidupan. cebong suntuk mencari kubangan, manusia bingung mencari nafkah, kehidupan.
83 maot bdk: oat.
84 maén anak perempuan saudara laki-laki isteri seseorang. anak perempuan ipar. juga: su-aminya. parmaenon, yang bisa dipanggil 'maen'.
85 Manus I. tidak peduli, tidak ambil pusing. II. manus, terlupakan. manghamanushon, melupakan sesuatu.
86 Muni marmuni, berbunyi. munimunian, ramalan dari berbagai desas-desus, tetapi juga: pada umumnya ramalan. parmunian, pengetahuan mengenai pertanda. asa unang marusap, unang marmuni, unang saut martahi musu i, agar dengan itu rencana yang dibuat musuh tidak berdaya.
87 Mariam meriam. bodil mariam, idem.
88 Minar bercahaya, ceria mengenai muka.
89 Momo mudah, enteng, lunak, gampang lumat. marsimomo, menumbuk padi yang kurang kering. momoan, suatu persembahan untuk seorang yang meninggal dan terdiri dari makanan yang disukainya, makanan yang mudah cerna.
90 Mona = bona. patumonaan, buah yang mula-mula keluar. juga padi. matumona eme, mempunyai buah pertama.
91 Mira sebutan kapada ayam jantan yang berwarna merah, jago. mira bohi, riang, gembira, ke-heran-heranan kelihatan, tercengang.
92 Mela malu, berkeraskepala.
93 Mago I. bdk ago. II. magomago sep = pelan-pelan hilang, menghilang misalnya sejumlah uang kecil. Magopo, percuma, sia-sia, mubazir, sayang. magopona i, sayang sekali.
94 Malo cakap, terampil, pintar, pandai. na malo, pandai, cakap. mamalomaaloi, cakap dalam bermacam-macam hal. manghamalohon, dapat memakai sesuatu dengan kecakapan walaupun hanya sedikit. hinamalo, kepandaian, kecakapan. marnamalo, berbeda dalam kepandaian, dalam kecakapan. P.B.: na jumpang gabe na tinangko, molo so malo, na tinangko gabe jumpang molo malo, yang jumpa jadi yang dicuri, bila tak pandai, yang dicuri jadi yang dijumpa kalau pandai. malomalo, kecakapan, kelicikan dalam menipu.
95 Mida bdk ida.
96 Mongkol bdk ongkol. mongkol, mentah, tidak masak mengenai buah-buahan.
97 Milas I. las, panas (Angkola). aek milas, air panas. II. air yang keluar dari mata, semuanya yang keluar dari mata. milason, berair-air mengenai mata. na samilas, sedikit sekali.
98 Mena gambaran bintang: ikan, yang dapat dilihat dalam bulan hurung.
99 Mamun menyelenggarakan jamuan perpisahan.
100 Mose bdk ose.
101 Munik berbuah. marmunikmunik, bermenung, memikir-mikirkan.
102 Mora kaya, berkeadaan. na mora, ratu: isteri raja (penyapaan), juga: orang kaya. mamora, kaya. hamoraon, kekayaan. na mora jong, kaya sekali. na mora na gok, idem. Simamora, nama daerah di sebelah utara. nama marga.
103 Maga maha, mulia, besar. magamaga ni sombaon, kebesaran, kemuliaan 'sombaon' juga: naganaga.
104 Mano parmanomanoan, pemberian. kenangan yang diperoleh oleh anak perempuan sesudah ayahnya meninggal.
105 Mansi mansimansi, ikan cumi-cumi yang kecil lihat mengsi.
106 mise misai, kumis (juga pada binatang).
107 meneng bahaya yang ditakuti.
108 mitak = songon itak.
109 manggang bdk: ganggang, lepas, longgar misalnya dayung. parhata manggang, pembual, seorang yang membuka mulutnya lebar-lebar, bermulut besar, bermegah-megah, yang melebih-lebihkan segala sesuatu.
110 maba (= naba) sembuh kembali. nambura maba, dalam arti sembunyi: dia baru kelahiran anak.
111 mabar sejenis pohon kayu yang besar, sejenis hariara (juga: nabar).
112 mabas jatuh mengenai cacar.
113 mabe panjang. mabeabe, lihat abe.
114 mahan bdk: pahan, marmahan, menggembalakan, memelihara ternak. parmahan, gembala. di-parmahani, mengembala, membawa sesuatu dipadang rumput. mamahan, menggembalakan, memelihara, dari pahan.
115 mahap puas, terlalu kenyang, kenyang sekali, jemu, muak. ndang marnamahap, tidak jemu akan sesuatu, tak kunjung puas. marmahapmahap, jemu akan sesuatu. manghamahaphon, makan sampai jemu.
116 mahara gambaran bintang kambing, lihat mesa.
117 mahasa miak mahasa, minyak buah kemiri yang dipakai oleh datu untuk menggosok.
118 mahi tambahan kata di muka kata kerja yang tertentu misalnya mahilolong.
119 maing marmaing, menarik muka marah, tak selera. Majal, = mahap, muak, bosan. tumpul mengenai pisau. majal pandaion, rasa apak.
120 majop patut, enak, sedap.
121 malabulan = mangalabulan.
122 malaek lihat pala II.
123 malal merasa diri tidak enak, gelisah, risih, risau.
124 malali bdk: lali II.
125 malambut = uli. simalambut, sesuatu yang manis menyenangkan, benda-benda yang cantik dan manis.
126 malehat tungkot malehat, tongkat gaib datu.
127 malela juga: malelo, baja. nae buntul malela, hantu (begu) yang berdiam di gunung = boru na mora.
128 malgip bdk: algip.
129 malhot bdk: alhot. Mali, I. mali tondi, jiwa atau tondi dalam manusia terkejut. tarmali, terkejut. II. malimali, pohon kecil berbuah merah. III. maliali, bdk: ali.
130 mallo nama sejenis rotan yang besar dan kuat sering dipakai buat rambing, titi gantung. tubutubu mallo, berganti-ganti memperoleh anak yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki dsb seperti daun pohon mallo yang daunnya berganti-ganti kiri dan kanan.
131 malmal tumpul mengenai alat perkakas.
132 malos = melos, layu.
133 malsik = marsik, kurus kering karena miskin.
134 malum sembuh, pulih mengenai penyakit. dingin mengenai makanan, minuman dan kemarahan. pamalumhon, menyembuhkan, mendinginkan. sibahen na malum, apa yang menyembuhkan, obat. hamamalum, kesembuhan.
135 mambal bdk ambal.
136 mambir bdk: ambir.
137 mambur bdk ambur.
138 mamis I. bahaya, penyakit yang ditakuti, yang diramalkan oleh dukun mengenai anak yang baru lahir. Datu memakai dua cara: 1. panjujuron silimalima, menurut 5 nama waktu siang hari: sogot, pangului, hos, guling, bot dan lima waktu malam: bodari, sampinodom, tonga, borngin, tahuak manuk, torang ari. 2. panjujuron sipitupitu: nama menurut hari-hari yang ketujuh: artia, suma, anggara, muda, boraspati, singkora, samisara, hal mana dihitung dengan jari-jari: ibu jari (jempol) berarti untung, jari kelingking cepat meninggal. II. mamis, = manis.
139 mampar bdk ampar, berpencar, terserak, kesasar. mampar roha, berangan-angan, absent-minded, hilang konsentrasi.
140 mampul telah diambil hasilnya, habis panen. mampul eme on, sesudah panenan ini selesai, habis panen ini.
141 mamue dari kata: bue, beranak (ternak). pamuean, ternak yang betina.
142 mamuretek lihat puretek.
143 manabia Tenggara.
144 manahan bdk: tahan.
145 manahatang sendirian, cuma, hanya, tanpa tambahan. indahan manahatang, nasi tanpa lauk pauk. manahatang ahu do, hanya saya, saya sendiri.
146 manaili bdk: taili.
147 manait bdk: tait.
148 manalesehon bdk: salese.
149 manaluhon bdk: talu.
150 manamba bdk: tamba.
151 manambor bdk: tambor.
152 manamuei bdk: tamue.
153 mananap mananap huida, saya melihat segalanya itu sama saja, saya tidak lihat adanya perbedaan mengenai kata-kata sihingga tidak dapat membedakannya.
154 manang atau, apa, entah. manang...manang..., atau...atau, baik....maupun. manang ise, siapa juga, barang siapa. manang aha, apa saja. manang ise pe, siapa saja pun. manang tudia pe, kemana saja pun. manang songon dia pe, betapa juga. manang andigan pe, kapan saja pun. disungkun do ahu manang na olo ahu, ditanya saya apakah saya mau. ndang huboto manang hutanda ibana, saya tidak tahu apakah saya mengenalnya. ndang binoto, manang musu manang dongan, saya tidak tahu apakah ia lawan atau kawan.
155 manat bdk: nat, hati-hati, cermat, awas, waspada. manat, hati-hatilah, jaga. manat marpangalaho, berlaku hati-hati. pamanathon, memeriksa sesuatu, meneliti, mengamati, menyelidiki. dipamanatmanat, idem. Mandar, sarung. marulakulak songon suhaton mandar, selalu mengulang, ulangi bagaikan sarong yang bulat, dan oleh karenanya tidak berakhiran.
156 mandera bendera.
157 mangalabulan nama dewa (yang menggembalakan bulan), adik laki-laki Mula Jadi Na Bolon dan Soripada, yang menyukai segala keburukan, kejahatan juga: Malabulan.
158 mangaraja bdk: raja.
159 mangemange bunga pohon palem.
160 manggun bdk: anggun.
161 manggus bdk: anggus.
162 mangilhil sejenis pohon, yang ku-litnya dijadikan hondang.
163 mangiring I. sejenis ulos tenunan dari kapas. II. bdk iring.
164 mangmang dimangmanghon, bersumpah. menguatkan sesuatu dengan sumpah. parmanganmangan, pemberian kepada dukun supaya ia memberi ramalan. marmangmang nipi, memintakan mimpi yang sangat berarti untuk sesuatu keputusan misalnya seorang pemudah mencari jodoh ingin lebih dahulu memimpikan sesuatu yang berhubungan dengan menarok ramuan tertentu di bantalnya.
165 mangot simangot, juga: sumangot, arwah moyang yang naik martabat dan yang dipuja. parsimangotan, tempat keramat dimana diyakini berdiam roh mulia nenek moyang.
166 mangunsande bdk = sande. Manis, manis. ulu manis, kulit manis. unte manis, jeruk manis. jari manis, jari manis.
167 manisia manusia sebagai lawan dewa-dewa dan hantu-hantu. jolma manisia, umat manusia.
168 manjo I. = loas ma jolo, so ma jolo, biarlah begitu dulu. II. cocok untuk dinikahkan (Angkola).
169 manman I. = manat, perlahan, lambat. II. ummanman dihilala, dia merasa dirinya bertambah baik.
170 manombo bdk tombo.
171 manontong bdk tongtong.
172 mansai (dari: nasa i), amat, sungguh, sangat. mansai bolon, amat besar. mansai mabiar, takut sekali.
173 mansam jenis, cara, macam, ragam, corak. tolu mansam, tiga caranya, jenis. samansam, satu macam, sejenis. masiboan mansamna, bermacam-macam jenisnya, beraneka ragam. marmansam-mansam, berbagai-bagai, beraneka jenis, bermacam-macam.
174 mansot = agia, bahkan, biarpun, walaupun, hingga. mansot ro di hamatean, bahkan sampai kematian. mansot dua pe, walaupun hanya dua saja. Mantak, bdk antak = ontok.
175 mantat membawa sesuatu. ro nasida mantat silehonlehon, mereka datang membawa hadiah. parmahan so mantat batahi, pamuro so mantat sior, gembala tanpa cambuk, penjaga tanpa umban, yaitu kepala raja. nipis do mantat neang, hapal do mantat dokdok, masing-masing menurut padat, beratnya yaitu menurut kemampuannya, masing-masing menurut perbandingan.
176 mantega mentega.
177 maol sukar, sulit, mahal, penting, berharga, bernilai. marhamaolhon, (diparhamaol), menghargai, dihargai, tinggi, menilai. na pinorhamaol ni roha, kekasih. maolna i, betapa sulit. marnamaol, tidak sama sulitnya. maol bahen, hargailah, buat mahal.
178 maon menunjukkan masa yang akan datang. diboto halak maon, orang akan mengetahuinya.
179 maor bdk: aor.
180 maos I. bdk aos. II. sejenis kera.
181 mapol bdk: apol.
182 maradatua semoga, mudah-mudahan datang tuah, bahagia.
183 maradauntung = maradatua.
184 maranti pohon meranti, jenis-jenis: maranti piangin, maranti bane, maranti hori. Maras, bdk aras, merasa belaskasihan, kasihan.
185 mardeka merdeka.
186 mardung simardung, kata bilangan (And). anak na tolu simardung, anak laki-laki yang tiga itu. na dua simardung, dua buah.
187 maringgo bulu maringgo, sejenis bambu.
188 marsak bdk arsak.
189 marsihala simarsihala, sejenis tanaman merambat. tambar simarsihala, ba, anggiat tarhilala, ungkapan sewaktu memberikan obat.
190 marsik bdk: arsik.
191 martolu hau simartolu, kayu yang yang sangat keras.
192 masi I. awalan kata pada kata benda yang bermakna: mengambil. masitimbaho, pergi membeli tembakau. masihau, pergi mengambil kayu. pasitimbaho, uang untuk membeli tembakau. II. masi-an, awalan masi dengan akhiran an pada kata kerja, kata benda dan kata sifat menghasilkan perbuatan saling, berbalasan. masihosoman, saling membenci. masitabian, saling memberi salam. III. masi, awalan pada kata kerja dengan tamahan be pada objek penderitaan menghasilkan makna: masing-masing. masiboan barang na be, masing-masing membawa bebannya sendiri. masipasangap amana be, masing-masing memuliakan, menghormati ayahnya.
193 masiu sira masiu, mesiu, salpeter.
194 mataut sayang, sial, celaka, percuma.
195 maujana di tongatonga ni maujana, dihadapan hadirin (And).
196 meang I. buah rangkai pohon palem dan pisang, keriting mengenai rambut. meang muli = meang mauli, rambut keriting. II. marmeang muli, tidak ada hambatan pergi kesana kesini, masuk keluar. laku mengenai (wanita) karena orang suka mengawini wanita berambut keriting. marmeang bahir, memihak, memandang bulu. III. sejenis pohon yang menghasilkan ramuan kayu yang baik.
197 meat bdk eat.
198 megas mudah patah, rapuh mengenai padi yang kering dan sewaktu menumbuk pecah. P.B.: megas na pir, mitak na momo, mengenai seseorang yang mengorbankan semua harta miliknya untuk dapat membalas dendam: bungkuk atau patah.
199 mehet I. bdk ehet. II. marmehetmehet, mengembik mengenai biri-biri atau kambing.
200 melam I. marmelammelam, bercahaya kemerah-merahan misalnya air sewaktu senja. sisaelam, luarbiasa bagusnya. II. marmelammelam, masuk dan keluar dari satu tempat kediamannya.
201 mellak lemah, tidak bertenaga mengenai tangan dan kaki.
202 melmel = metmet.
203 melok lunak, kurang berdaya mengenai rasa hati misalnya karena penderitaan.
204 melos = malos, menjadi layu.
205 mene = mana.
206 menek kecil (Angkola).
207 mengenmengen = lengenlengen.
208 mengo marmengomengo, berbunyi dalam telinga.
209 mengon marmengonmengon, tidak sadar akan diri = mago rohana.
210 mensur bdk ensur.
211 meo bdk eo.
212 meol bdk eol.
213 meom = beom I.
214 mepal sijonggi mepal, lihat sanggapati.
215 mera sejenis ikan laut besar.
216 merdep cincin dan likat. merdep matangku, tertutup mengenai mata, mengantuk.
217 merer licin, rata.
218 meret bdk eret.
219 merham merah padam.
220 merjet sejenis burung yang kecil.
221 mermer basah, segar, sejuk, senang. pamermer aruaru, membasahi kerongkongan.
222 mermur habis secara perlahan-lahan, menghilang, lenyap secara diam-diam.
223 merong suram mengenai mata.
224 merun bdk erun II.
225 merus bdk erus.
226 meso bdk eso.
227 mesu = melos. Malos = jadi layu.
228 metar mametar, memitar, membidik. mametari, dibidik orang kepada seseorang, membidik-bidik.
229 metep lapuk, tidak terpakai lagi mengenai tali dan pakaian, lihat etep.
230 metmet kecil. metmet rohana, ia menghina, kecil hatinya. marsimetmeti, tidak sama kecilnya, berbeda kecil. hametmetonna, muda, masa kecil, kerendahan. pametmethon, mengecilkan, memperkecil. metmetna i, betapa kecil, kecil bangat, kecil amat.
231 mian lihat ian.
232 miat mamiatmiat, berdenyut mengenai bisul, luka.
233 migor (= mamigor) = segera, terus, bdk tigor.
234 mihim purapura, munafik. marmihimmihim, berlaku curang, berbuat pura-pura, berbuat secara diam-diam.
235 milmil marmilmil, bersiul de-ngan mulut. Mimir, merembes, tiris. aek mirmir, mata air yang kecil, air yang merembes, air rembesan.
236 minak = miak.
237 mindo bdk indo.
238 minggor memberi hati, sabar, lunak hati. ndang minggor rohana, dia tidak mau memberi hati, tidak mau kalah, tidak melunak, keras hatinya.
239 mingguk menjadi malu, tidak mengerti, tanpa pengertian.
240 mingor mengenai telinga: ribut kedengaran, suara hiruk pikuk, hingga tidak mendengar dengan jelas.
241 mintora mantera, jampi.
242 miok berpaling. ummiokmiok, mudah berpaling, lembut, lemah-lembut. pamiokhon, memalingkan sesuatu, berpaling.
243 mior buah pohon kelapa, yang masih muda.
244 mis marmismis, menipu.
245 misang musang.
246 misara hamisaraan, tanda 'ng' dalam aksara Batak.
247 mit marmitmit, memikirkan se-suatu untuk menipu, memperdayakan. parmitmit, penipu.
248 miul marmiul, bersiul.
249 mobe sejenis pohon kayu yang buahnya dapat dimakan.
250 modang sejenis pohon kayu, yang kayunya putih, baik untuk kayu ramuan. modang sanggar, sejenis modang.
251 modat madat, opium, candu. marodat, mengisap candu.
252 modom = podom, tidur.
253 mogang Tuktuk Mogang, semenanjung di Danau Toba.
254 mogap megap, mati lemas dalam air, mati lemas. mate mogap, idem.
255 mohop panas. juga dalam arti kiasan. mohop ateate, panas hati, marah lihat ohop. Mojong, marmojongmojong, menurut tetapi dengan rasa enggan, berpura-pura patuh.
256 mokmok gemuk. otik hinamokmokhon, godang hinabutonghon, dengan sedikit orang menjadi gemuk, dengan banyak orang menjadi kenyang. mokmokna i, gemuk kali.
257 molngit mamolngit, membuat supaya sangat diam.
258 molo kalau, jikalau, jika. ia molo, idem. molo tung, jika kadang-kadang, kalaupun.
259 moma bdk mona dan bona. martua mona, memulai kerja di ladang dengan baik.
260 momar melihat dengan mata liar,bdk omar.
261 mombang gambaran ayam dari ijuk dibuat secara kasar dan digantungkan dalam rumah. mombang boru, sejenis anggrek, yang tergantung pada pohon kayu.
262 mommon = monmon. Ingus.
263 momos kuat, teguh, diikat, tegak, ketat. momos daging, sehat, gempal. pamomoshon, mengikat dengan kuat, meneguhkan, mengetatkan. momos ditiop, kuat dipegang.
264 mompas bdk ompas.
265 mompo bdk ompo.
266 monang menang dalam permainan atau pembelian. hamonangan, kemenangan. parmonangan, hal mengenai menang. pamonanghon, memenangkan. siparmonang, pemenang, orang yang menang. manghamonanghon, membawa kemenangan dari sesuatu.
267 monding bdk onding.
268 mondut bdk ondut.
269 monggak membuka mulut lebar-lebar karena sangat letih misalnya binatang yang dikejar-kejar, menganga karena letih.
270 monggo marmonggomonggo, sangat dalam mengenai air. simonggo, nama lubuk yang dalam dunia roh. simonggo ni ari (bdk simanggua ni ari), hari sial pada parhalaan.
271 monggop bdk onggop.
272 monggor = hosom.
273 mongmongan sejenis ogung, untuk mengumpulkan orang.
274 monis menir, pecahan beras yang sangat kecil atau sisa-sisa beras. sibola monis, seorang yang memelah monis, demikian disebut orang kikir, orang pelit. monismonis, bintil-bintil pada puting payudara karena infeksi.
275 monjap bdk onjap.
276 monmon ingus.
277 monsak marmonsak, berpencak. parmonsak, tukang monsak. parmonsahon, hal atau perbuatan pencak, pengetahuan mengenai pencak.
278 monsi tikus, mencit.
279 monsong bdk onsong.
280 monta tidak sopan, biadap mengenai anak-anak.
281 morhara bintang Capricornus.
282 morhumba bintang Akuarius, sala satu dari 12 pormesa.Mormor, huting mormor, sejenis kucing. kiasan untuk orang kikir, orang pelit.
283 moror licin.
284 moros berkeinginan, berhasrat. dipatumorosi, sangat kepingin, sangat berhasrat.
285 morot bdk orot, eret.
286 morpo bdk orpo.
287 morsa sebutan untuk pulau Sumatera.
288 morsaboa nama terakhir dari 8 panggorda, lihat gorda II.
289 morsik keras. pamorsik, memperkuat.
290 morsoba gambaran bintang Taurus, lembu jantan, satu dari 12 pormesa.
291 mortiha gambaran bintang Kala, satu dari 12 pormesa.
292 moru bdk oru.
293 morur berkunang-kunang penglihatan. morur huida, berkunang-kunang kulihat.
294 morus (= hansar) menceret, diare, murus.
295 mosal = termashur, terkenal. na mora na mosal, seorang yang termashur karena kekayaannya, orang kaya beken.
296 mosok hangus, gosong, dimakan api, terbakar. dimosokhon, di-hanguskan, dibuat jadi arang. ndang mosok papangan api, dengan menyebut 'api' orang tidak akan membakar mulutnya, artinya: dengan berbohong tidak membahayakan dirinya.
297 mostop gatal. mostop ateatena, dia menjadi degil, dia tidak mau.
298 mosu cepat masak, berulat. mate mosu, mati mengenai tumbuh-tumbuhan.
299 motan na so motan, tidak bisa dipercayai, tidak berguna. so motan, demikian disebut orang yang membuat semua orang menjadi musuh dan tidak mempunyai kawan.
300 motung sejenis pohon kayu yang daunnya di bawah sebelah bawah putih. simotung, anjing putih.
301 muap bdk uap.
302 muba lihat uba.
303 mudar darah. marmudar, berdarah. urat ni mudar, pembuluh. mudarmudar, sejenis pohon yang kayunya merah.
304 mudol modal, barang-barang, kekayaan. nunga adong mudolna, sudah ada modalnya.
305 mudu marmudumuduhon, membesarkan dan mendidik, memelihara seseorang. diparmudumudu, idem.
306 mugis nama sejenis sarung (dari kata: Bugis).
307 muhat bdk uhat.
308 muhut keropas, yang tidak berharga.
309 mulak bdk ulak.
310 muli pulang ke rumah, kawin mengeai perempuan. pamulihon, mengawinkan seorang anak gadis. pamuli, menyuruh pulang ke rumah, mengusir. hamulian, suaminya. hamulimulian, sesajen yang dibawa kepada begu agar ia pergi. Mulia, mulia, indah. marmulia, bermulia pada gelar dan sapaan. hamuliaon, kemuliaan.
311 mullop bdk ullop.
312 mulmul pasir yang halus sekali. ndang tarida mulmul, orang tidak dapat lagi melihatnya, ia sudah lenyap.
313 multik bdk ultik.
314 mumba = muba.
315 mumpat bdk umpat.
316 mundala puting susu kerbau.
317 mundar bdk undar.
318 mundi sejenis monyet.
319 mundimundi sebangsa lembing kecil dari kayu kurujung besi.
320 mundot bdk undot.
321 mungka pungka, mula, permulaan, awal. di mungkana, permulaannya, mula-mula, pada permulaan.
322 mungkal bdk ungkal. Mungkap, bdk ungkap.
323 mungkor mendengkur,bdk ungkor.
324 muningan terkejut, cemas.
325 munsong berkumpul mengenai air.
326 munsung baba, moncong. munsung babi, begitulah disebut orang yang mulutnya menonjol ke muka bagaikan muncung babi. P.B.: tu jolo tarmunsung, tu pudi tarihur, tidak bisa kemana-mana, tidak dapat masuk atau keluar.
327 munung ornamen dari ukiran rumah atau pisau dengan kepala kerbau. parmunung, pengukir ornamen ini.
328 murhing marah, bermuka masam.
329 murik marmurik, memperoleh anak mengenai binatang.
330 murnik parmurnihmurnihon, penyakit yang menusuk dalam tubuh misalnya karena cacing.
331 murotok mamurotok, berdetus, gemercik. pamurotok, hal berdetes (bdk purotok).
332 muruk marah, gusar. P.B.: tinutung bulu di dalan parbantoan, molo haroro ni muruk, ndang niingot hamagoan, bila orang marah dia tidak lagi memikirkan apa-apa. parmuruk, pemarah, orang yang cepat marah. marmurukmuruk, orang yang suka marah. mamuruhi, memarahi. manghamurukkon, marah mengenai sesuatu. na ro murukna, dia menjadi marah.
333 musar bdk usar.
334 muse I. lagi, juga. II. muse, kelak, di kemudian hari. III. muse pe, nantilah, lain kali.
335 museng musengani, = muse.
336 musu musuh, lawan, bermusuh. musu ruar, musuh dari luar. lawan = musuh dalam kampungnya sendiri. musu tihus, musuh yang terbesar. marmusu, berperang. parmusuon, perang, peperangan. hamusuon, perang, perbuatan perang. parmusu, prajurit, serdadu. musu tali, musuh yang cara berperangnya dengan menangkap orang dan mengikatnya. musu bodil, musu sebenarnya dengan mempergunakan senapang.
337 mutiha mutiara, batu mulia, mestika.
338 mutik kuntum, dari mana buah berkembang.
339 mutmut permulaan, sebab-musabab perlawanan, alasan, sebab, wujud. ndang huboto mutmutna, saya tidak dapat pemecahan tentang suatu perkara yang rumit.

Tentang Kamus Batak Indonesia

Kamus Kamus Batak Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Batak Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.