Kata Awalan J Menurut Kamus Batak Indonesia

Ditemukan 334 Kata awalan j menurut Kamus Batak Indonesia. Berikut dibawah ini adalah beberapa artinya.

No Kata Arti
1 jabang marjabangjabang, cepat mengalir mengenai air dan darah.
2 jabat tang, sepit pada binatang. manjabat, mencabut. jabatan, pekerjaan, kerja.
3 jadi manjadi, jadi, menjadi, terbentuk, berhasil, berwujud. manjadihon, menjadikan, membuat, mencipta. tarjadihon, idem. jadijadian, benda-benda yang dibuat dengan tangan, barang seni, buatan, ciptaan. pajadijadi hata, menyebarkan kabar angin. II. jadi, boleh, diperbolehkan, dapat. jadi ma tutu, itu baik. ndang jadi, tidak diperbolehkan, tidak dapat, jangan. III. jadi, dan, sehingga, menyambung dan juga mengantar kalimat-kalimat. ja-di adong ma sada halak, maka, adalah seorang.
4 jaga manjaga, menjaga, mengawasi. jumaga, idem. marjaga, berjaga. jaga dirim, jaga dirimu. jaga, waspada. jagaon, hal-hal yang harus dijaga. parjaga, penjaga. manjagai, menjagai, marjagajaga, berjaga-jaga, dilindungi oleh seorang penjaga. juga dukun yang mengusir hantu-hantu. jagalumpat (juga gajalumpat), gerobak sorong, menara kayu yang dipakai mengintai atau melompati benteng kampung musuh.
5 jagal daging yang disembelih dan dijual pada umumnya. barang dagangan. marjagal, menjual daging, berdagang.
6 jagung jagong. sataon jagung, satu tahun jagung, yaitu tiga bulan.
7 jagur keriting (rambut).
8 jaha manjaha, = jumaha, membaca. jumahai, banyak membaca. pajahajaha, sering membaca. pajahajaha ni roha, terka, sangkaan. jahajaha ni parmanuhon, membaca ayam, membaca ramalan. parjahajaha di bibir, parpustaha di tolonan, orang yang gampang menjawab seolah-olah ia membaca isi hati, seolah-olah berkata-kata berada dalam kerongkongan seperti buku, sangat fasih berbicara.
9 jahat jahat, keji, juga: jat. hajahaton, kejahatan, kekejian. parjahat,penjahat. manjahati, membuat kejahatan terhadap orang. sibahen na jahat, penjahat. jahatna i, jahat kali dia.
10 jail manjail, menyampakkan jerat untuk menangkap sesuatu, mengikat orang dengan jerat. jailan, diikat dengan jerat.
11 jais kurang ajar, tidak tahu adat, kasar, tidak tahu malu. jais marpangalaho, berlaku kasar, kurang ajar, congkak. jais mangkuling, kasar dalam perkataan, kurang ajar, bicara sesumbar. jais marabit, berpakaian tidak senonoh. jais mangalangka, berjalan angkuh.
12 jala I. jala. manjala, menangkap ikan dengan jala. panjala, perbuatan menangkap ikan dengan jala. manjalajalai, mengikat dengan banyak tali. II. dan sebagai kata penghubung: sambil, dan juga, lagi pula.
13 jalak manjalahi, mencari. jalakjalak, cari-carian, sibuk dengan mencari. II. sejenis pohon kayu berdaun seperti jari-jari.
14 jalang I. pergi merantau, bertualang, menjadi liar mengenai binatang, tanpa tujuan tertentu mengembara ke negeri asing mengenai pemuda. laho jalang, pergi mengembara, merantau. parjalangan, negeri asing, daerah asing dimana orang mengembara, perantauan. horbo jalang, kerbau liar. boruboru sibabi jalang, sundal, pelacur. anak bodil jalang, peluru yang tersesat, nyasar. dipajalang horbo, dibiarkan kerbau berkeliaran daripada digembalakan. jalangan, padang rumput, tempat ternak makan rumput. II. manjalang, menyalam, berjabat tangan sebagai salam atau sebagai tanda berdamai.
15 jalin manjalin, jalin, menjalin, terlilit, kena lilit. panjalinan, hal mengikat kayu atau pipa, penjalinan. sajalinan, selapisan jerami untuk mengatap, sejalinan. sijalinon = bubu (And).
16 jambak rambut yang dipangkas istimewa. manjambak, memangkas, menggunting rambut.
17 jamban jamban, WC, kakus. marjamban, pergi ke WC.
18 jambang I. besar dan melebar mengenai telinga. jambang ni raut, bagian yang melintang pada sarung pisau. jumambang-jambang, memutar dengan telinga atau memukul mengenai binatang. II. keris.
19 jambar bagian, pembagian yang seorang berhak menerima menurut adat. marjambar, mendapat bagian, dapat jatah. parjambaran, penjatahan bagian daging binatang sembelihan yang berhak diterima seseorang. manjambari, membagi dalam bagian-bagian, menjatah.
20 jambe tergantung-gantung mengenai ranting kayu, ekor ayam jantan. manjambe, bergantung rendah. jumambejambe, tergantung-gantung rendah mengenai rambut. sijambe jalang, hantu jahat (begu) yang bisa dikirim oleh dukun membawa penyakit atau perlawanan.
21 jambu jambu.
22 jambulan jambul di dahi, pemuda perlente.
23 jambur I. kampung di pantai. jambur ni gadu, tanah di pematang yang selalu digenangi air. II. tempat antara tempat masuk dan dinding rumah Batak.
24 jampal manjampal, makan rumput di padang rumput. jampalan, padang rumput. jampal = hatoban (= sijampal duhut).
25 jampi I. tebal, keras, padat mengenai lumpur. manjampi tano, membentuk tanah menjadi tembok, membendung. II. manjampi obat, = manabasi.
26 jangak manjangak, mencuri, merampok, menyamun. panjangahan, tempat pencuri, perampok, penyamun, tempat dimana orang dirampok. pajangakjangak, duduk bermalas-malas. Jangan, na so hajanganan, = na so haunangon, tidak mau dilarang.
27 janggut janggut. janggut ni jabu, = tali janggut, tali pengikat urur atap pada tomboman. marjanggut, jangguton, berjanggut.
28 jangkang keras, tetap, keras dalam hal menolak. na jangkang na juara, seorang yang tidak mau diperintah, tiada terlawan. mandapothon tuan na jangkang na juara, kepada tuan yang mulia.
29 jangking manjangking, membuat muatan di punggung dengan mengikatnya pada kepala.
30 jangkit manjangkit, memanjat mengenai tanaman, orang dan binatang. panjangkitan, panjatan, sepotong kayu pada mana sebuah tumbuhan memanjat. patujangkit, memanjat-manjat mengenai monyet.
31 janji waktu, saat yang dijanjikan, perjanjian. parjanjian, perjanjian, persekutuan. parjanjian lama, perjanjian lama. parjanjian na imbaru, perjanjian baru. marjanji, berjanji, mempunyai perjanjian. manjanji, menentukan, menetapkan. di janji ari, menentukan hari. ari na jinanji, hari yang dijanjikan. janji rompu, orang yang berutang, yang tidak boleh meninggalkan kampungnya atas perintah yang menuntut utang. Janji Raja, Janji Maria, Janji Matogu, nama daerah di tanah Batak. janji tu....., bersahabat dengan.
32 jantan jantan, binatang jantan, penanda kelamin. marjantan, kawin, bersetubuh. urat jantan, akar tunggang.
33 japan Jepang.
34 jarak pohon jarak.
35 jaring jaring untuk menangkap binatang misalnya burung. manjaring, menjaring, menangkap dan mengusir binatang ke dalam jaring.
36 jaru manjarujaru, menaksir, menimbang, memeriksa. ndang tarjarujaru rohana, hatinya tidak tertaksir, tak terselami isi hatinya.
37 jarum jarum. manjarum, menjahit. pajarumhon, menjahitkan. panjarum, benang. panjaruman, penjaruman, jahitan. parjaruman, tempat penjahitan, keranjang jahit-jahitan. pinggol ni jarum, mata jarum. tungkang panjarum, tukang jahit, penjahit. sitangko jarum, sejenis burung.
38 jati jati, sejenis pohon dengan kayu keras. berkuasa, mulia, besar.
39 jembar marjembar, bergegar mengenai langkah (berjalan).
40 jempul = jepol, malu.
41 jenang peti yang berukir berwarna belang.
42 jengger manjengger, memandang dengan tajam.
43 jim berharga, berguna, bermanfaat. ndang marjim, tidak berharga, loyo. ndang marjim be ahu diida ho, saya tidak berguna lagi untukmu.
44 jimat manjimat, menenteramkan hati, menetapkan hati misalnya mengenai menantu perempuan atau budak.
45 jinak jinak mengenai binatang. jinakjinak misang, akrab macam kucing, jinak-jinak merpati.
46 jingkat marsijingkat, menjengkang, berjalan di atas jari-jari kaki.
47 jintan jintan.
48 jobak sejenis musang yang berbau busuk.
49 Jogi bagus, cantik, ganteng, tampan (Angkola).
50 jok dipukuli. pajokhon, memukul.
51 jompak = dompak. marjompak, berhadapan dengan orang lain. jompak bohi be = adop bohi be.jompahan, tempat dimana orang berkelahi saling bertemu untuk menyelesaikan perkarannya, tempat berhadapan.
52 jonggol jonggol hau, tunggul kayu. jonggol tano, bingkah tanah.
53 jongkong tertutup, hadang.
54 jongos jongos, pelayan.
55 joran takut pada sesuatu yang pernah dialami. joranjoranon na hona tangan, idaida na mangonai tangan, yang kena pukul selalu takut akan pukulan, yang memukul selalu mencari kesempatan untuk memukul.
56 jotang manjotang = manjorot.
57 jual takaran padi berisi 6 solup.
58 juang marjuang, I. perlawanan yang tidak tentu, duabelah pihak sama kerugiannya. II. juang di langit, amat termasyhur. na so juangon, tidak terlawan.
59 juar I. manjuar, menggeser dari belakang. mengadakan perdagangan perantara, berpialang (mamalik). masijuarjuaran, sa-ling melawan, bertikai, bertengkar mulut.
60 juara pandai, jagoan, cakap, ahli, unggul. matangkang majuara, pandai dan tetap (mengenai seorang raja). tubu ma baringin, mardangka hariara, matorop madingin, matangkang majuara, ucapan selamat. juara ni juji, pemegang keuangan dalam permainan judi. juara monang, pemain yang menang. marjuara, mempunyai kepala, pemimpin. juara = juru. juara tulis, juru tulis. juara mudi, jurumudi. juara bagas, pengurus.
61 juhut daging. juhut bontar, orang utan, mawas. juhuton, muak, kebanyakan makan daging. juhutjuhuton, mengelupas pada kulit kuku. manjuhuti, menyediakan lauk daging. panjahuti, daging yang dibawa ayah mempelai laki-laki pada marunjuk.
62 juju pajuju, mengarahkan, mengajak, membujuk. jujuan, orang yang diajak atau didorong.
63 jujur manjujur, menghitung, memilih, mempersalahkan, memberatkan utang atau kesalahan. manjujur ari, memilih hari yang baik. manjujur nipi, menerangkan arti mimpi. manjujur uangna, menjual sesuatu dengan memakai uang, satu uang diperkirakan satu potong. manjujur solupna, untuk setiap solup diminta satu uang, satu solup bibit diperkirakan satu tuhukan hasil panen. jujur jolma satangkar, untuk setiap orang dimasak satu tangkar beras. manjujur pollung, menjawab dengan cara licik. jujur ari, bagian tertentu yang diberikan mempelai laki-laki kepada parboru (sebenarnya uang yang harus diberikan untuk memilih hari). manjujur tailna, dari setiap 25 ringgit diperkirakan satu. jujur, = ganup.
64 julo majulojulo, saling menyokong, bergiliran membayar (tempat minum).
65 jumpa jumpang, jumpa, bertemu, terjadi. jumpang ahu, saya mendapat, saya jumpai, saya didapati. jumpangan, jumpa. ndang jumpangsa, tidak dapat ditemukannya. jumpa, tiba pada. jumpa ari udan, sampai musim hujan. jumpa onan, kalau pekan, pada saat hari pekan. pajumpang, berjumpa, saling bertemu. marsijumpang, idem. manjumpanghon = mandapothon, mengunjungi, menemui. ndang tarjumpanghon, ndang taralo, tidak terlawan. marjumpajumpa, = mardapotdapot. sijumpangon, tiba-tiba jatuh pingsan. hajujumpang, hal kejadian, terjumpanya, terjadinya suatu peristiwa.
66 jumpang = jumpa.
67 jungkal sijungkal, sejenis penyakit perut pada perempuan.
68 jungkang manjungkanghon pat, menerjang orang dengan kaki, membelah diri, mempertahankan diri.
69 jungkar jungkaron, menderita sakit pada tubuh.
70 jungkat kasar, nakal, kurang ajar, marah, keji, tidak tahu malu. hajungkaton, kenakalan, kemarahan. jungkatna do i, nakalnya itu. manjungkati, memprelakukan kasar, mengasari orang, berbuat nakal terhadap.
71 jungkit I. manjungkiti, memetik misalnya buah pohon kayu, mencabut misalnya gigi, membuka bisul. jungkitjungkit, galah untuk menjatuhkan buah, alat untuk mengambil sesuatu. II. = jungkat, kurang ajar.
72 jurang ranjau-ranjau yang ditanam terhadap musuh dan pencuri. manjurang, menanam ranjau di tanah. jurangjurangon, merasa sakit yang menusuk pada dalam tubuh. marjurang obukna, rambutnya tidak terjalin, terjurai.
73 juta juta.
74 jandela jendela.
75 jambatan jembatan (kata asli untuk jembatan: hite).
76 JOLA jolajola, dibagikan secara berbeda-beda.
77 Jama jamah. manjama, menyentuh, menjamah, memegang (mengenai pekerjaan). juga: jumama, idem. panjama, perkakas. sijamaon, pekerjaan. na soada jamaon, yang tidak bisa menjamah apa-apa, miskin, tidak punya apa-apa.
78 Jolo lebih dulu, dahulu, sebelumnya, dulu, depan, hadapan. ro ma jolo, datanglah dulu. on jolo, ini dulu. na jolo, dahulu parjolo, yang paling dulu, yang pertama. jumolo, lebih dulu. di jolo ni, kata depan: di muka (tempat dan waktu) sebelum, di muka. sian jolo, dari muka. tu jolo (ni), ke muka (arah). tu joloan on, mulai sekarang, di hari kemudian, selanjutnya. pajolohon, melebihi, mendahului, mengungguli. P.B.: unang pajolo gogo papudi uhum, tidak boleh memakai kekerasan lebih dulu baru sesudah itu mencari hukum, cari dulu hukum. patujolo, yang mendahului, apa yang berjalan di muka. hata patujolo, kata pendahuluan. manjoloani, mendahului, mengungguli. manjolojolo, datang lebih cepat, lebih dahulu. nilangkahon na tu jolo, sinarihon na di pudi, maju ke depan, yang di belakang jangan dilupakan.
79 Juma = hauma. majumahu, begitu sibuknya dengan pekerjaan ladang sehingga tidak ingat lagi membuat sesuatu yang lain. unang magumbahu, disalong deba tabutabu, unang majumahu, disoluk deba tonga jabu, suatu peringatan bagi orang yang terlalu banyak keluar rumah karena orang mungkin mengambil hasil kebunmu, jangan terlalu banyak bekerja di ladang karena boleh jadi pada suatu waktu orang memasuki rumahmu.
80 Jajang manjajang, menyokong seseorang dengan kata-kata dan uang.
81 Jule manjule, undur. parik na majule, tembok yang diruntuhkan, benteng yang longsor. jule, mengalah, berbalik.
82 Janto jarak, jauh.
83 Jarin jerat untuk menangkap ayam. nunga jarin patna, kakinya sudah kena jerat.
84 Jarir getah haminjon, kemenyan.
85 Jagar indah, tampan, bagus, elok, dihiasi, penuh hiasan, apik, tertata bagus, bersemarak. sipajagarjagar, hiasan, penyemarak. jagarjagar, hias kepala, hiasan. pajagarhon, menghiasi, memperindah. pajagarhon hata, menghiasi kata-kata. jagarna di hunik, hus-husna di baoang, terlihat cantik macam kunyit, tercium harum kayak bawang, begitu dikatakan bila orang yang membuat sesuatu yang sederhana, yang telah dihiasi misalnya makanan. sijagaron, = gading (And).
86 Juji judi, permainan uang dengan memakai kartu dan dadu. marjuji, berjudi, main judi. parjuji, pemain judi, penjudi. manjujihon, menjudikan sesuatu. pajujihon, mengajak main judi. juji haliang, sejenis judi pada mana semua menyerang satu orang. juji maradum, sejenis permainan judi, dalam hal mana uang diterima dari kasir dan tidak dari orang kalah. parjudi langis, bdk: langis.
87 Ja I. singkatan raja di muka nama-nama misalnya ja mangaris. II. mauja, berbicara (mungkin dari kata dasar: ujar).
88 Jo seruan untuk memanggil orang.
89 Jae I. hilir (lawan: julu). jaean, daerah yang letaknya ke arah hilir. pahae, nama wilayah (daerah itu letak ke arah hilir). aek pahae, linta pahulu, air ke hilir, lintah kehulu. tu julu dapot bubu, tu jae dapot tanggal, kehilir kena pukat, ke hulu kena bubu. II. manjae, mandiri, otonom, menyendiri, mengurus rumahtangga sendiri, berdiri-sendiri, berdikari. pajaehon, memandirikan anak baru kawin. III. jae ma i, = nata, sudah bagus, saya akan mengingatnya, oke.
90 jalo I. manjalo, menerima, mendapat, menyambut. manjalojalo, memungut sesuatu. manjalo matangkup, menerima sesuatu dengan gembira, dengan dua tangan, senang sekali menerimanya. masijaloan roha, saling mencintai, cocok satu sama lain, saling mengerti, saling toleran. jalo suhat, seperempat bagian rumah, muka sebelah kiri. II. jalojalo, cepat, segera, langsung, tanpa menunggu, tidak berselang.
91 Jumaat Jumat.
92 jaba jabajaba, tali yang dimasukkan ke dalam hidung kerbau yang dilubangi dan dibuat pada tanduknya. manjabajabai, melilitkan tali itu pada kerbau seperti itu. marjabajaba, memakai tali seperti itu.
93 jait I. jahit. manjait, menjahit. tukang panjait, tukang jahit. roda panjait, mesin jahit. II. jait, rantai dari kuningan pada mana raja membawa tas.
94 jaljal manjaljal, mencincang daging. manjaljal hata, mempersiapkan secara konkrit sampai ke detailnya.
95 jang manjanghon, menerima, menyambut menampung. panjanghon, penyambutan, penerimaan. beha panjanghononta di ibana? bagaimana kita akan menyambut dia?
96 janggar I. ukiran pada kepala pandingdingan, perhiasan kepala. II. janggarjanggar, duri.
97 jangin janginon, kurus dan berambut panjang. Jangka, tempat mesiu dari tabung bambu yang kecil dalam mana dimasukkan mesiu cukup untuk satu tembakan.
98 japjap manjapjap, makan dengan cepat, menghantam makanan, makan dengan lahap.
99 jaluk kiri. sijaluk, orang yang kidal. jaluk, canggung dalam arti kiasannya, apa yang berlawanan dengan keadaan biasa atau alam, salah, berbelit-belit. jaluk ni rohangku, salah menurut pendapatku, tidak tepat.
100 jabiajabia sejenis burung. juga: tukang ngadu, pemberi tahu, penghelat.
101 jabijabi juga: jabijabi aek, pohon beringin, pohon besar berakar bergantung.
102 jabu rumah. jabujabu, rumah kecil sebagai main-mainan a-nak-anak. dongan sajabu, kawan serumah. piga hamu sajabu, berapa orang kalian serumah. marjabu, mempunyai rumah, mendiami rumah, berumah. bagian-bagian rumah Batak: jabu bona, bagian belakang sebelah kanan, tempat yang terhormat. jabu sahat, kiri depan, tempat yang terhormat kedua. soding jolo, kanan depan. soding pudi, sebelah kiri belakang. jambur, tepat antara tempat api dan dinding. hosa ni ruma, garis pertemuan jabu bona dan soding pudi. pandiloan, jendela kecil pada dinding. bolat talaga, sambungan hosa ni ruma dan tangga. Jabung, marah, garang.
103 jabut bulu kulit di atas dada. sabut dalam buah pitola atau sabut pada kulit harambir (= sabut).
104 jagir manjagiri, menyisir rambut.
105 jagit manjagit, = manjalo (Angkola).
106 jagoa sijagoa, = sijaga sijagoa, jari manis.
107 jahur salah, keliru, yang membuat orang heran mengenai kata-kata.
108 jahut manjahuti, mendahului, memotong bicara, mendahului bicara orang. manjahutjahut, mendorongkan diri ke muka, mau mengungguli orang dalam pangkat.
109 jaitjaiot marjaitjaiotan, ku-sut, ruwet. Jajajaja, menggalakkan, mengajak (= juju) misalnya seekor anjing. pajajahon, menggalakkan atau mengasut orang atau anjing agar memburu.
110 jajap dahan yang bengkok. manjajap, menarik jalur di ladang dengan pacul melawan tikus (jalur disebut bontis).
111 jajo marjajo, keluar menjadi pekerjaan.
112 jakjak = gakgak, tegak berdiri mengenai bulir padi dan bunga. panjakjak, membawa secara tegak lurus.
113 jalapjap manjalapjap, menelan sewaktu makan, makan dengan lahap.
114 jalengjeng bengkak, tipu daya.
115 jalihot marjalihotan, pajalihot, berbelit-belit mengenai sulur-suluran.
116 jalimut masijalimutan, kusut mengenai benang, kusut masai.
117 jaliot marjaliotan, belitan, berbelit-belit mengenai sulur-suluran, kusut.
118 jalop ndang hajalopan, tidak terjawab, tak teratasi.
119 jaluju manjaluju, menguntak suatu pekerjaan membuat jala.
120 jambala bdk bala I.
121 jambet tertangkap dalam jerat, terjerat.
122 jambuang marjambuang, tumbuh dengan subur mengenai tumbuhan.
123 jambut bulu (anjing, kuda. juga pada tongkol jagung). manjambutjambut, menarik, menyeret seseorang dengan memegang rambutnya.
124 jamita berita, ceritera, khotbah. marjamita, manjamita, berceritera, berkhotbah. manjamitai, menceritakan sesuatu, berkhotbah untuk seseorang. manjamitahon, memberitahukan, menceriterakan sesuatu. parjamitaon, hal mengenai khotbah, perkhotbahan. parjamitaan, mimbar, podium. Jamjam, = laga.
125 jamore manjamorehon, mengakali, mencuri.
126 jamot berhati-hati, waspada, menjaga, memperhatikan. bdk ramot. hajamotan, kewaspadaan. jamot dibahen, utuh dijaganya, dia anggap itu berharga.
127 jampang anting-anting dari emas.
128 jampar jumampar = mampar.
129 jampor jamporon, tersesat, tidak nampak jalan waktu malam, tersesat di jalan gelap, linglung.
130 jampurut = hatoban (Angkola).
131 jangatan = jabatan, tugas, pekerjaan, usaha.
132 jangga = haleon, bala kelaparan.
133 janggaleman sejenis tanaman yang merambat yang buahnya besar dan merah.
134 janggapuri janggapuri matutung, begu (hantu) yang menyebabkan bala kelaparan atau kekeringan. ranggapuru matutung, idem.
135 janggejangge terurai mengenai rambut.
136 janggele manjanggelehon utang, tidak membayar utang dengan cara selalu menunda-nunda pembayaran (bdk gele).
137 janggiling janggilingon, kurus karena penyakit atau kutu. babi na janggilingon, babi yang berkutu. masijanggilingon, saling bertahan pada pertempuran, perlawanan.
138 jangging manjangginghon, mengikat.
139 jangko lingkaran, garis petunjuk, pedoman. marjangko, mempunyai waktu yang tetap dan teratur.
140 jangkoal marjangkoalan, berguling-guling karena sakit atau kebiasaan yang buruk misalnya karena penyakit cacing.
141 jango rahang bawah (berbentuk segitiga). tungkol jango, tunggul yang miring. partungkol jango na dosdos, segitiga yang sudutnya sama besarnya.
142 jantar = poting, tabung bambu yang besar. P.B.: magopo tuak sajantar dibahen ijuk sada, siasia tuak sekendi, garagara serambut ijuk.
143 jaoat = jahat, mengenai ramalan yang buruk. ari jaoat, hari sial.
144 jaol = andul, luas, jauh daripada, (lebih besar, lebih kuat).
145 jaor jaorjaoran, tidak tetap.
146 jarajara binatang mudah yang belum dapat dipersetubuhkan.
147 jarakjuruk tak sama panjang. marjarak juruk, tidak teratur, serampangan, tidak rapi.
148 jaramanggun alat menyerang tembok kampung musuh.
149 jarame sejenis anjing. Jarangjang, tiada teratur, berantakan, berserak.
150 jarango burukburuk ni jarango, seorang turunan yang miskin dari keluarga kaya, yang masih ditolong oleh familinya kaya itu.
151 jarar = jirir, manjarar, menjalar mengenai tanaman, menambah besar mengenai hutang.
152 jarbang = jarmang.
153 jarbe jarbejarbe, bergantungan ke bawah, bdk harbe.
154 jarga manjargai, membagi, menimbang berapa yang diterima masing-masing.
155 jarijari jari tangan, jari kaki. jarijari ni tangan, jari tangan. jarijari ni pat, jari kaki.
156 jaringjaring puncak gunung.
157 jaringkat sejenis rumput. P.B: sada jaringkat do hamu sada jarongkat, parsanggul jabijabi, sada parbongkas do hamu sada parbongkot, na rap partahitahi, kalian berdua adalah sama bersalah.
158 jarmang kampak penebang kayu. Jarojak, pasak, kayu atau bambu yang dipancangkan ke tanah untuk memperkuat bendungan. manjarojak, memancangkan kayu-kayu seperti itu. pinggan jarojak, piring yang bergambar seperti jarojak.
159 jarojo = hojor, kurang berhati-hatimengenai perkataan/pembicaraan.
160 jarongjong tiada teratur, tidak beraturan, suarsuair.
161 jarorap jumarorap tidak beraturan, campur baur letaknya.
162 jarumamis (dari: jari mamis), jari mamis.
163 jarumbun terpadu, tertutup.
164 jarumjam jumarumjam, makan dengan bunyi keras mengenai banyak orang.
165 jarumut jarumutan, suram, berkerut-kerut mengenai muka yang marah, cemberut, muka asam.
166 jarunjung (bdk jungjung), jambul helem, hiasan kepala pengantin. tintin pinarjarungjung, tintin simarjarungjung, cincin jari-jari pakai hiasan relief.
167 jat I. = jahat, jahat, jelek. II. jat, sejenis penyakit kulit, ruam pada kulit. jaton, berpenyakit seperti itu.
168 jata manjata, merentangkan diri, mengulurkan tangan untuk menjamah sesuatu. sinjata, senjata (bdk sinjata).
169 jau yang non-Batak. halak jau, orang bukan bangsa Batak. hata jau, bahasa asing. unte jau, sejenis jeruk. duhut jau, = baubau, tumbuhan yang berbau busuk yang daunnya bersama kapur dipakai sebagai obat sakit kepala. tu parajauan, = tu pargadisan.
170 jaung jagung.
171 jaur tidak kena sasaran, meleset, ngaur. jauran, batang besi jala. gala jauran, idem.
172 jawa jawa.
173 jea bala, celaka, untung malang, malapetaka (lawan tua). ari do tua, ari do jea, untung dan celaka silih berganti. jeana i, sialan. jea pulas, celaka besar, amat sial. marjea, terkutuk, mendapat celaka, bernasib sial. pajeajea, menyerukan `oh` mengenai seseorang, menyebut dia celaka, sial. anak jea, anak sial.
174 jeat miring, tidak horisontal, bdk beat.Jebe, = jomba.
175 jebu bertambah, bertambah hebat mengenai pertempuran.
176 jegak saong jegak, payung dari alang-alang dianyam dan dapat digulung.
177 jege manjegehon, menjual dengan berbagai-bagai cara. parjegena, caranya berdagang, berniaga.
178 jeges indah, apik, bagus, rapi, manis, elok, cantik. jegesna i, bagus sekali. pajegeshon, membaguskan, memperindah, merapikan. hajegeson, kebagusan, keelokan, daya tarik, kerapian, keindahan.
179 jehe manjehei, berlaku tak setia kepada seseorang, mengkhianati. manjehehon, idem. parjehe, pengkhianat. panjehehon, perbuatan mengkhianat. jehejehe, khianat, perbuatan yang tidak setia.
180 jehet lekat-lekat, bergumpal mengenai tanah yang sulit dikerjakan.
181 jeja humajeja, berjalan cepat, berlari-lari.
182 jejep baik mengenai peringatan.
183 jekjek nakal, kurang ajar, tidak sopan.
184 jeleng manjeleng, menggulingkan, meletakkan di sisi, memalingkan. Jelge, kurang ajar, tidak suka akan.
185 jelhet kayu yang tidak dapat lagi dibelah karena sudah terlalu lama terletak.
186 jeljel manjeljel, mengentak-entak, berjalan cepat mengenai kuda.
187 jelok I. sejenis labu. songon andor ni jelok do hepeng maranak, duit itu bagai rambatan labu beranak pinak. II. jelok, = mura.
188 jemjem manjemjem, merayu, membujuk untuk memperoleh sesuatu.
189 jempek juga jompok, pendek. pajempek, memendekkan. marnajempek, tidak sama pendek, tak seragam pendeknya.
190 jemut sembunyi (bdk hemut).
191 jengjeng = jingjing.
192 jepjep
193 jepol tarjepol, malu, merasa malu sekali (bdk: tarjimput).
194 jerbeng jerbeng matana, juling.
195 jerer jalan miring, menurun (= erer). jerer ni jea ni halak siparjahat, ah, betapa jahatnya orang itu.
196 jeret = joro.
197 jerjer bergeser, tergesa-gesa: seorang yang gampang mencuri.
198 jial cetusan api dalam abu. marjialjial, bercetusan mengenai cetusan api, bunga api beterbangan.
199 jilik = tilik.
200 jilok sejenis kayu yang keras.
201 jimbolang penyakit takut seperti ketakutan orang gila. jimbolangon, lari terbirit-birit, lari karena terkejut, lari ketakutan,.
202 jimbur marjimburjimbur, terbakar, bernyala-nyala, berpijar-pijar. marjimburjimbur hatana, berpidato secara sombong sekali.
203 jimpu manginjimpu, berjongkok, jongkok.
204 jimpul manjimpul, memotong rambut misalnya pada perempuan karena berzinah, juga: memotong bulu ayam. sijipul ihur, seekor binatang yang ekornya sudah dipotong. Jimput, tarjimput, = tarjepol, merasa malu sekali. pajimput, mempermalukan, memalukan.
205 jimung manjimung, berlangsung amat cepat. piga dan jimungon, berapa detiklah itu dilalui. manimungnimung, bergopoh-gopoh, bersegera.
206 jimut = jamot, berhati-hati.
207 jingar liar, tidak bisa dijinakkan mengenai binatang, juga kadang-kadang mengenai perempuan-perempuan.
208 jinggalu berkaki bengkok, du-duk dengan kaki dibentangkan. jinggalu patna, dia berkaki x.
209 jinggang ganjil, tidak genap.
210 jinggir pertengkaran. na jinggir, suka bertengkar.
211 jingjang gerakan mengenai ikan. marhajingjang, menari lompat-lompat, melonjak-lonjak, menari-nari kegirangan.
212 jingjing mengangkat-angkat. pajingjinghon, menggerakkan, menggalakkan. parjingjing, penggerak, penggalak. jingjing buhit, tokong rambut yang kusut.
213 jingkal manjingkal, cepat mengambil, mencuri.
214 jingkang terarah ke atas. manjingkanghon, ke atas diarahkan, ke atas ditunjukkan.
215 jingkir = jungkat, jungking, kurang ajar.
216 jirir manjirir, merayap mengenai reptil.
217 jirit I. menceret, lihat jeret II. II. amporik sijirit, lihat amporik.
218 jirong marjirong, kotor mengenai anak-anak (= birong).
219 joa manjoajoa, menyerukan `joa` sebagai tepukan tangan sewaktu menari.
220 jobang perangkap untuk musang dan binatang lain.
221 jobar = robar, biawak.
222 jobit sejenis ulos.
223 jobung tarjobung, tertangkap basah atas perbuatan yang tidak jujur.
224 joga manjogajoga, melawan dengan kata. Jogal, kaku, keras, alot, tidak mudah putus, tegar hati, keras kepala, tidak memberi hati. lombu jogal, bertegar hati, degil, seperti lembu liar. pajogalhon, menegarkan. panjogali, apa yang membuat kaku, degil. majogal, berlaku bertegar hati.
225 jogo marjogojogo, menderu-deru mengenai air terjun.
226 jogok = juguk.
227 joha manjoha, mengambil sesuatu yang bukan miliknya.
228 jojang manjojang, mengajak, mengarah. manjojangjojang, menarikan tari sembah.
229 jojong marjojongjojong, bergegar, bunyi mengenai gordang
230 jojop ditutup dengan tanah. manjojopi, menutupi dengan tanah. Jojor, berbaris menurut urutan, berjejer, berbaris, teratur, berurutan. pajojorhon, menjejerkan, membariskan, berceritera dengan teratur. jojoran, benang.
231 joling = jorbing. jumalang jumoling, berjurang-jurang, bergunung-gunung.
232 joljol segera, cepat, diluar dugaan. joljolna i, kecepatan kali datangnya. joljol marparbue, cepat berbuah. tarjoljol, mau buang air tetapi tidak ada kesempatan untuk itu.
233 jollong putus asa.
234 jolma manusia, sebagai lawan binatang dan roh. isteri, hamba. marjolma, beristeri, mempunyai isteri. marjolmahon si A,beristerikan si A. diparjolma, diperisterikan. jolma manisia, umat manusia sebagai lawan: roh-roh dan dewata. hajolmaon, kemanusiaan, penghuni bumi ini. simarjolmajolma, orang, seorang. tarjolma, sadar kembali, sebenarnya: `kembali manusia`. purba jolma, pohon kecil berbunga merah.
235 jolongjolong buah pertama.
236 jolung perangkap tikus. manjolungi, memasang perangkap. tarjolung, kena perangkap, terperangkap.
237 jom jam. sajom, sejam. jom tangan, jam tangan, arloji.
238 jomak gomak. manjomahi, meraih dengan kedua belah tangan. jomakjomak, sejenis pohon kayu.
239 joman sibalik joman = parsibalik mata, tukang sunglap.
240 jomat = hormat, hormat.
241 jomba condong ke depan. jombajomba, tunduk ke muka mengenai badan manusia. sijombajomba sejenis porsili yang dibuat dari batang bagot.
242 jombar marah, terburu-buru.
243 jombeng terkejut, bingung. Jombing, sijombing, laba-laba kecil yang dapat berjalan di atas air.
244 jombir masijombiran, saling menyenggol sewaktu bermain-main.
245 jombit marjombitjombit, penuh terhias, banyak hiasannya mengenai rumah dan orang. margujombit, idem.
246 jombong I, manjombong, menyerang. II. jombong, tiba-tiba, sekonyong-konyong.
247 jombur = guntur, rusuh, ribut. jombur-jombur, pertempuran, perlawanan. lihat juga: lamadu II.
248 jombut I. kartu mainan (dicetak berwarna hitam). II. marjombutjombut, berkilat-kilat mengenai bintang.
249 jomjam terjerembap, rebah tiarap.
250 jomjom masuk dalam lumpur.
251 jompok = jempek. jompok rohangku, saya tersesat, saya malu.
252 jomput manjomput, mengangkat sesuatu dengan dua atau tiga jari, menjemput, memungut. manjomput rihit tu ulu, menaburkan pasir ke atas kepala (sesudah diselamatkan dari bahaya besar). manjomput dahanon, menaburkan beras ke atas kepala, sambil mengatakan: pirma ho, ale tondinghu, semoga engkau kuat, hai jiwaku. marsijomput na sinurat, mengangkat apa yang tertulis, yaitu meloterekan (diangkat potongan-potongan kayu dengan tanda yang berbeda-beda). manjomput parbue, menaburkan beras ke atas kepala pengantin memohon kesuburan. sajomput, sebanyak dapat dipegang ke tiga jari sekaligus , sejumput. sadampang gogo, sanjomput tua, satu ampang (bakul) penuh tenaga, sanjomput hasilnya berarti memboroskan tenaga tanpa hasil, sebakul tenaga hanya sekelumit berkah.
253 jomuk I. marjomuk, cuci tangan. jomuhan, tabung bambu dari mana dituangkan air mencuci tangan. II. jomuk = bulus, sederhana, mulus.
254 jomur manjomur, menjemur padi di matahari. jomur, padi yang harus dijemur. P.B.: las ari soada jomurjomur, bot ari soada lompalompaon, pada siang hari tidak ada padi untuk dijemur, pada sore hari tak ada apa-apa untuk dimasak, berarti malang benar.
255 jonap pisau, keris. manjonap, menyerang dengan pisau. manjonapan, saling menyerang dengan pisau.
256 jong na mora jong, kaya sekali.
257 jonggar penuh pertentangan. masijonggaran, berkelahi satu sama lain dengan hebat sekali.
258 jonggi lembu jantan, kerbau jantan.
259 jonggor = tonggor, terang, jernih mengenai mata dan penglihatan.
260 jongir = jorbut, ngeri kelihatan.
261 jongjong berdiri. manjongjong, sesuatu yang berdiri tegak yang diangkat di atas bahu. marsijongjong, berdiri lurus misalnya api dan timus, bertegak. jongjong mata, mata bular. manghajongjonghon, menetapkan, menyatakan, menerangkan, menyaksikan. hajongjongan, tempat berdiri sesuatu. pajongjong, mendirikan misalnya rumah. pajongjong hata, menyatakan sesuatu. pajongjong luhutan, mengadakan pertemuan. pajongjong judi, mengadakan permainan judi. pajongjong bada, memulai perselisihan. pajongjong onan, membuka pekan yang baru. pajongjong pongkok, mengumpulkan modal kembali. pajongjong datu, meminta nasehat dari dukun. pajongjong parik, membangun kubu. pajongjong hubu, mengadakan pengepungan. pajongjong mandera, mendirikan bendera sebagai tanda aneksasi. manjongjongi, mengerjakan tanah. sipajongjongi, seorang yang mengerjakan ladangnya pada waktunya.
262 jongkal jengkal. sajongkal, sejengkal. manjongkal, mengukur, menaksir dengan menjengkal. jongkal rea, jengkalan dari ibu jari dan jari tengah. jongkal tunduk, jengkalan dari ibu jari dan jari telunjuk. jongkaljongkal, ulat pengisap darah. manjongkal, bergerak mengenai ulat pengisap darah.
263 jongkas licik, penuh daya tipu. manjongkas, memperoleh sesuatu dengan akal dan penipuan, menipu.
264 jongok terburu-buru.
265 jongong diam, termangu-mangu sebab kekejutan. jongongjongong, terkejut, bingung.
266 jonjon ada dalam jumlah besar, berlimpah-limpah mengenai barang atau buah-buahan.
267 jonok = donok, dekat. pajonok, = padonok.
268 jonong gendut mengenai perut anak-anak. boltok jonong, perut yang terus-menerus bisa menerima makanan, perut buncit.
269 jop lengkap, habis, ludes. mambahen jop, menghabiskan. pajophon, menyimpan. jop bahen, habiskanlah. jop roha, = las roha (Angkola).
270 jora jera, memperbaiki diri, bertobat. jora ma ahu, saya tidak akan melakukannya lagi. mandok jora, berjanji akan bertobat. jorajora, memberikan hadiah sebagai bukti pertobatan. panjoraan, pelajaran pahit. tiruan panjoraan, contoh yang mengejutkan.
271 jorat tali pengikat binatang. jorat ni hoda, tali kuda. manjorat, mengikat, menjerat.
272 jorba = jomba.
273 jorbing miring, menepi. pajorbing, membaringkan di sisi. jorbing anak ni mata, na tingkos do dipanotnoti, walaupun mata juling, pandang benar yaitu walaupun perbuatan orang sering nampak tidak baik, namun ia mencari haknya di dalamnya
274 jorbut mengejutkan, seram, berbahaya, menyerikan, dahsyat.
275 jorgong perangkap yang dibuat dari tali, jerat.
276 jorhu kasar dalam perkataan, kurang ajar. jorhu-jorhu ma hata ni begu, torpatorpa ma hata ni ulubalang, kasar perkataan begu, dusta perkataan ulubalang berarti semua dibohongi, dilebih-lebihkan.
277 jorjor tidak senonoh mengenai perkataan, tidak teratur, serampangan. lambiak ni pinasa tinuhor sian onan, molo jorjor marbada, jumpangan hamagoan, daging nangka yang dibeli di pekan, kalau kasar dalam pertengkaran, maka timbullah bahaya.
278 jormat = rotak, kotor.
279 jorngang duduk dengan kedua posisi kaki, yang kurang sopan. Joro, rumah yang tidak ditempati orang, tetapi mempunyai tujuan tertentu. bagas joro, rumah kecil untuk orang mati, candi, kuil, kenisah. joro di onan, rumah persembahan di pekan. joro ni parmahan, pondok gembala.
280 jorot manjorot, memperoleh ramalan yang baik. ndang jinou ni tua manang jinorot ni nipi, tidak lebih dulu dinyatakan dengan mimpi, tidak disangka, sekali-kali tidak diharapkan memperoleh keuntungan besar. ndang jinorot ni tua, tidak disangka dan cuma-cuma. manjorot manuk, ayam dari mana peramal membaca tanda-tanda memberi ramalan yang baik.
281 joruk makanan terdiri dari daging durian dan dimasak dalam tabung dengan asam.
282 jotan buah dari sejenis tanaman merambat, yang menghasilkan getah. andor jotan, nama tanaman tersebut.
283 joting nyanyian Batak. marjoting, benyanyi lagu Batak.
284 jotjot sering, kerap, acap kali. jotjotan, lebih sering. manjotjoti, membuat sesuatu dengan sering, berulang-ulang.
285 jou manjou, memanggil. manjoujou, memanggil, memanggil-manggil. joujou, panjou, hal memanggil. pajoujou, sering memanggil. ndang jinou ni tua, bukan dipanggil tuah. dijou na manjou, dipanggil orang. manjouhon, memanggilkan.
286 joue = o inang. Jua, manjua, tidak dilakukan apa yang diperintahkan, menampik, tak menurut. panjua, penolakan, penampikan. ndang tarjua, tak tertampik, tak terhindarkan misalnya kematian orang. molo ro panjou ni Debata, ndang tarjua, jika Allah memanggil tidak bisa ditolak. ndang tarjua so...., harus, mesti, tak bisa tidak.
287 juada juadah, hidangan ringan, snack.
288 juap I. manjuaphon hata = patumpolhon. pajuap = patumpol. marjuap, saling berhadapan. II. sama kuat.
289 jubajabi sijubajabi, orang yang bermulut besar dan sombong, tukang mengobrol.
290 jugajagi parjugajagi, pandai dalam berbagai-bagai permainan dan berbicara. parjugajagion, kepandaian, keahlian.
291 jugia hiasan pinggir pada ulos. jugia na so pipot, lukisan gamblang pada pinggir ulos. juga: nama bagian.
292 juguk duduk, jongkok. marsijuguhon, idem.
293 jugul I. keras hati, tekun, tetap keras kepala, bandel. manjagulhon, membuat sesuatu dengan tekun = manghajugulhon. juguljugul te, bandelmu kayak tai (ucapan marah). jugul ni roha, ketekunan, kemauan keras. II. pajugul, melawan dengan kata-kata.
294 juit bodoh, sombong, menantang dalam perbuatan. manjuit, berlaku menantang, berlaku seperti orang besar.
295 jujung manjujung, bawa di atas kepala, jujung, menjujung sesuatu misalnya topi atau hiasan. manjujung harajaon, memangku jabatan kerajaan yaitu memerintah. manjujung baringinna, menguasai dirinya, merdeka, tidak tergantung, bebas. jumujung hunik (= humunti pagar), hamil, karena wanita hamil suka menyematkan jimat dari kunyit atau gambir di kepalanya. simanjujung, kepala (And). marjujungan sada, mempunyai seorang sebagai raja. jujungan ni begu, penjungjung roh, pengantara manusia dengan roh. jujunganon, berlaku seperti orang yang kerasukan, mengamuk, histeris. jujung, = tama. jujungjujung ni tataring, dikatakan mengenai sesuatu yang disembelih dan dimakan sewaktu meresmikan rumah, biasanya seekor babi atau ayam.
296 juk bunyi dari benda-benda yang jatuh ke dalam air, lihat lujuk.
297 jukjuk melebihi, menonjol, menjulang. jujuk tu jolo, menjongang misalnya mulut. manjukjukhon, menusukkan, mencucukkan.
298 jul = jut.
299 juljal tidak cocok, saling melawan, tidak sehati, saling menyanggah.
300 juljul = jukjuk. na juljul, menjulang, berdiri di atas, menonjol, menjorok. manjuljul hata, sering kembali mengemukakan sesuatu masalah. manjuljulhon anak, menolong anaknya agar maju, menampil-nampilkan anak. manjuljulhon, menyorong sesuatu ke dalam.
301 jullak marjulakjulak = marbulakbulak.
302 julluk manjulluk, menjolok, masuk ke dalam, menembus. tungkot manjulluk mata do i, asi manjadi dosa, tongkat menjolok mata, belas kasih menjadi dosa, bila kesalahan dilupakan.
303 jullut = julluk.
304 julu menghulu, ke arah gunung (lawan: jae). tu julu, ke atas, ke hulu, ke mudik. tu julu dapot bubu, tu jae dapot tanggal (bdk: bubu). tu jae tu julu, kemanamana. juluon, tempat yang terbaik, yang terhormat pada pesta atau pertemuan. pahulu, membawa ke hulu. pahae pahulu, hilir mudik.
305 jumba tabung kecil dari bambu untuk menyimpan tuak.
306 jumbak surai pada kuda.
307 jumbit marjumbitjumbit, = marjombitjombit.
308 jumjam mengecap. bdk jarumjam.
309 jumola = tumpol. pajumola, memperhadapkan penagih utang dan orang yang berutang.
310 jumung manjumungjumung, tiba-tiba datang sendiri karena sebenarnya harus ada temannya.
311 junal = dolnal.
312 junde sijunde, obat sihir membuat gila.
313 jungar mencuat mengenai gigi atau mulut.
314 junggal gelisah, marah.
315 junggar tidak sama, tidak teratur mengenai orang yang belum bisa mengerjakan sesuatu.
316 junggare ikat pinggang dari goda.
317 junggele marjunggele, berbalik-balik, berguling-guling mengenai anak-anak yang nakal, berjungkirbalik. Jungging, dibuat demikian sehingga tidak bisa tetap terletak misalnya telur. daerah yang berbukit-bukit.
318 junggul meang sejenis kumbang.
319 jungjung jungjungan, yang paling tampil ke muka, pemimpin. jungjungan ni harajaon, yang terkemuka dalam kerajaan. jungjungan ni horja, yang terkemuka pada pesta horja. jungjungan ni dolok, gunung yang tertinggi.
320 jungking nakal, kurang ajar = jengkel.
321 jungkot sijungkot, sejenis sayur.
322 juo air mani, sperma.
323 juragat pemberontakan mengenai budak untuk membebaskan diri.
324 jurampak marjurampak, tumbuh ke samping mengenai akar.
325 jurangga anjing.
326 jurbat kurang ajar, tidak senonoh berbicara.
327 jurbe cenderung.
328 jure sinar matahari.
329 jurgang menjongkok, tetapi pantatnya tidak mengenai tanah.
330 jurjur manjurjurjurjur, gemuruh dalam perut.
331 juruk melompat ke muka, menjorok. hata na juruk, kata-kata yang melebihi. unang marhandang na buruk, unang adong solotan sogot, unang marhata na juruk, unag adong solsolan sogot, jangan pasang kandang yang buruk repot besok menyisipnya, jangan ngomong terlanjur, menyesal kelak nantinya.
332 jurur manjururi, merangkak, merayap. merambat. manjirir, idem. P.B.: manjurur so marbaris, mangangkat do marbogas, menjalar tak punya bekas, meloncat tak punya jejak, berarti: membuat sesuatu secara tersembunyi. jurur, apa yang gampang bisa ditelan.
333 jurutulis juru tulis.
334 jut terintang, buntu mengenai jalan. jut roha, suntuk perasaan, tidak mengetahui lagi jalan keluar. jut alus, tidak tahu apa yang harus dijawab. jut bajibaji bahkan tidak ada lagi baji yang masuk, berarti tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. maradu jut bajibajiniba, sampai orang tidak tahu menolong dirinya.

Tentang Kamus Batak Indonesia

Kamus Kamus Batak Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Batak Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.